OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Tlačová správa OZS a PA a SKS a PA

(24.06.2014)

Pracovné stretnutie s MZSR k návrhu zákona o odmeňovaní neprinieslo žiadne výsledky.

v Bratislave dňa 24. júna 2014

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek v súvislosti so včerajším rokovaním s ministerkou zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzanou Zvolenskou, ktorého predmetom bolo prerokovanie právnej úpravy regulujúcej odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov, si dovoľuje zaslať spoločné vyjadrenie k obsahu tohto stretnutia.

Snaha a záujem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek ako aj Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek viesť sociálny dialóg s cieľom stabilizovať stav odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek zostal nenaplnený. Ministerka zdravotníctva SR, napriek svojím predchádzajúcim mediálnym vystúpeniam, nemá podporu stavovských a odborových organizácií reprezentujúcich sestry a pôrodné asistentky pri úprave odmeňovania zdravotníckych zamestnancov a čo nás najviac trápi, o túto podporu nemá záujem sa ani uchádzať. To, čo sa prezentovalo v médiách je iba zavádzanie verejnosti, odsúvanie riešenia a naťahovanie času.

Chceme dementovať informácie pani ministerky, že s našimi organizáciami rokovala, pretože to nie je pravda. K predmetnému návrhu zákona sa naše organizácie stretli spoločne s ostatnými organizáciami- SOZZ a SS, SKIZP, SKMTP, ako aj SKF trikrát, pričom nebol vyhradený dostatočný priestor na prerokovanie konkrétnych otázok tak závažnej právnej normy a na prezentáciu našich požiadaviek . Zo strany ministerky zdravotníctva SR nebol ponechaný priestor na dialóg a vypočutie si požiadaviek zástupcov sestier a pôrodných asistentiek a na včerajšom rokovaní sme zostali len v pozícii poslucháčov, ktorým bol prezentovaný návrh zákona vypracovaný ministerstvom zdravotníctva SR bez zapracovania našich pripomienok. Zástupcovia všetkých komôr, ako aj odborových združení sa zhodli na rovnakých pripomienkach- neobmedzovať pôsobnosť zákona na štátne zariadenia, navýšiť koeficienty, zaviesť koeficienty za roky praxe v povolaniach.

Sestry a pôrodné asistentky nechcú nič viac než to, čo im už raz vláda garantovala. Hlavným záujmom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Odborového združenie sestier a pôrodných asistentiek je pri úprave odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek stabilizácia súčasného stavu. Nami predkladané pripomienky návrhu zákona, nevnášajú žiadne nové platové požiadavky sestier a pôrodných asistentiek a našim prvoradým cieľom je stabilizácia dlhoročnej neistoty, v ktorej sa nachádzajú sestry a pôrodné asistentky aj v dôsledku rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Odmietame diskriminujúce delenie sestier a pôrodných asistentiek na štátne a ostatné -menejcenné . Sestry a pôrodné asistentky pracujú všade rovnako, podľa štandardizovaných postupov, v štátnych aj neštátnych nemocniciach či ambulanciách. V malých nemocniciach, kde nie je dostatok pomocného personálu majú navyše ešte horšie pracovné podmienky. Musia rovnako spĺňať odborné predpoklady, musia byť registrované a musia sa za vlastné peniaze vzdelávať rovnako v štátnych, ako aj neštátnych zariadeniach. Ministerka zdravotníctva SR je ministerkou pre všetky sestry a pôrodné asistentky, ako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov bez rozdielu vlastníckych vzťahov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a mala by vyvíjať snahu o zachovanie sociálneho a ekonomického statusu všetkých zdravotníckych pracovníkov, nielen tých, ktorí pracujú v štátnych zariadeniach. Toto je iba zbavovanie sa zodpovednosti. Hovoríme o zdravotníckych zariadeniach, ktoré nás zaujímajú a o tých, ktoré nás nezaujímajú? Práca zdravotníckych pracovníkov je hradená z verejného zdravotného poistenia, nie zo štátnych, či neštátnych zariadení. Predložený návrh zákona, ktorý sme si dnes mali možnosť iba vypočuť uvedenému vôbec nezodpovedá.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek týmto vyjadruje hlbokú nespokojnosť so spôsobom, akým sa vedie dialóg s ministerkou zdravotníctva SR pri prijímaní návrhu zákona ako aj so samotným jeho obsahom. Kroky, ktoré realizuje ministerka zdravotníctva SR, nútia Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek so svojím partnerom Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek zamýšľať sa nad voľbou a použitím vhodných nástrojov sociálneho dialógu. Je jasné a zrejmé, že rokovania neviedli k dohode a že budeme sestrám a pôrodným asistentkám odporúčať razantnejšie kroky a je na nich, ako sa rozhodnú. Či budú tráviť celý čas v práci a živiť svoje rodiny z platu 450 EUR, alebo si štát uvedomí, že nás potrebuje a patrične našu prácu ohodnotí, čiže dostaneme akceptovateľné garancie.

So Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, ako aj OZS a PA, ako zástupcov sestier a pôrodných asistentiek bolo na včerajšom stretnutí dohodnuté prvé bilaterálne rokovanie s MZSR na deň 2.7.2014. Náš postup bude závisieť od vývinu rokovaní a od postoja MZSR. Prosíme médiá, aby o týchto skutočnostiach objektívne informovali občanov a verejnosť, ktorých podporu sestry a pôrodné asistentky, ako aj ostatní zdravotnícky pracovníci majú.Mgr. Iveta Lazorová
Prezidentka SKSaPA


Mgr. Monika Kavecká
predsedníčka OZ SaPATáto tlačová správa v PDF

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA