OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

POŽIADAVKY SESTIER V DEKLARÁCII

deklarácia o pripravenosti k ukončeniu pracovného pomeru

Ja, nižšie podpísaný zdravotnícky pracovník, zamestnanec jednej zo slovenských nemocníc, deklarujem svoju pripravenosť a rozhodnutie ukončiť svoj pracovný pomer v tejto nemocnici výpoveďou v prípade, že nebudú splnené, alebo aspoň podniknuté základné kroky k splneniu nasledujúcich požiadaviek.

  1. Zabezpečiť platby zo zdravotných poisťovní tak, aby mali zdravotnícke zariadenia pokryté náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou.
  2. Odmeňovať zdravotníckych pracovníkov zákonom vo všetkých zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bez diskriminácie.
  3. Čas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a práceneschopnosti započítavať do času odbornej praxe pre účely mzdového ohodnotenia.
  4. Zvýšiť počet sestier a pôrodných asistentiek, tak aby bola zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta, garantovať tieto počty zákonom a zaviesť trestnú zodpovednosť v prípade ich nedodržania.
  5. MZ SR navrhuje základnú zložku mzdy sestre a pôrodnej asistentke pri odborných činnostiach približne 694 EUR v hrubom v roku 2016 /koeficient 0,81-0,85-0,96 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve/ a to len pre štátne zariadenia.
    Žiadame, aby bol sestre a pôrodnej asistentke vo všetkých zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a to bez rozdielu tento koeficient zvýšený za každé tri roky praxe o 0,03 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (teda cca o 25,70 eur za každé tri roky praxe pre rok 2016).

Vyzývam kolegov, zamestnancov všetkých nemocníc , aby sa k tejto deklarácii pripojili.

V ......................................

Dňa............................ 2015

Meno a Priezvisko: ......................................

Nemocnica: ......................................

Podpis: ......................................

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA