22.1.2013 – TB o trestnoprávej zodpovednosti zdravotníkov

22. januára 2013 Uverejnil

Stanovisko Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek.

VIDEO TA3: http://www.ta3.com/clanok/1013520/zdravotnici-nesuhlasia-s-hrozbou-vazenia-oslovili-politikov.html

VIDEO STV1: http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv#59 (Prvý príspevok)

Vážení predstavitelia médií!

Návrh novelizácie zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti má upraviť nepretržité poskytovanie ZZ v nemocniciach. Sestry a pôrodné asistentky zabezpečujú plynulú a neprežitú starostlivosť v tomto type režimu odjakživa. Sestry a pôrodné asistentky si plne uvedomujú a vykonávajú svoje pracovné povinnosti a pracujú za každých okolností! Sestry nikdy neopustili svoje pracovné miesta a neodišli od pacienta. Sme presvedčené, že za plnenia svojich pracovných povinností si vyslúžili úctu od svojich pacientov. Za posledný rok boli sestry hrubo podvedené, dehonestované preraďovaním z pozícií sestier na delené úväzky administrátorov. Sestry sú doteraz traumatizované platovými dekrétmi, ktoré nezohľadňujú naplnenie právnej normy o mzdových požiadavkách pred zastavením účinnosti zákona 62/2012 o minimálnych mzdových požiadavkách sestier. Ministerstvo zdravotníctva alibisticky zahmľuje využitie 50 miliónovej rezervy na pokrytie platov sestier.

Arogancia vládnej garnitúry sa naďalej stupňuje nielen k lekárom a sestrám, ale i k ostatným zdravotníckym pracovníkom. Preto Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek k zneniu poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. (tlač č. 371) predkladá nasledovné stanovisko:

Zverejnený návrh zákona je neetickým prejavom použitia poslaneckého mandátu predkladateľmi zákona a to poslancami NR SR : p. Rašiho, p. Valockého a p. Baláža.Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek preto pripomína vyššie menovaným zástupcom ľudu v zákonodarnom zbore zložený poslanecký sľub, na základe ktorého sa poslanci ujali vykonávať svoj mandát.

Pripomíname,že sestry, pôrodné asistentky a ďalší zdravotnícki pracovníci sú taktiež občanmi Slovenskej republiky a preto právom očakávajú, že v intenciách svojho sľubu budú poslanci postupovať i v prípade ochrany práv zdravotníkov.

Očakávame,že v súlade so sľubom budú poslanci dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a ostatné zákony. Poslanci predložili novely zákonov v znení, ktoré je v rozpore s ústavným zákonom č. 23/1991 Z.z. ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Podľa § 1 vyššie menovaného ústavného zákona „Ústavné zákony, iné zákony a ďalšie právne predpisy, ich výklad a používanie musí byť v súlade s Listinou základných práv a slobôd.“Rozpor znenia návrhu novely je evidentný s článkami 3,4,27 a 28 Listiny základných práv a slobôd.

Znenie navrhovanej novely, ktorou sa upravuje ust. § 290a, 290b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona zároveň vnímame ako znenie, ktoré použitím legislatívneho termínu „krízová situácia“ extenzívne využíva tento termín na situáciu, ktorá vo svojej podstate krízovou nie je. Štátnej moci ukladá ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v ust. Čl. I „vykonávať štátnu moc s cieľom zachovať mier a bezpečnosť štátu, najmä brániť svoju zvrchovanosť, územnú celistvosť, nedotknuteľnosť hraníc a demokratický poriadok, chrániť život a zdravie osôb, základné práva a slobody, majetok a životné prostredie a plniť záväzky vyplývajúce z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti a z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná“. Ak má byť štátna moc vykonávaná s cieľom zachovania mieru a bezpečnosti v krajine, tak nie za cenu, že predvídateľnú situáciu pre špecifickú skupinu zamestnancov – zdravotníkov bude upravovaná osobitne. Natíska sa otázka- budú zdravotníci ako skupina zamestnancov vyňatá z režimu Zákonníka práce ako pracovnoprávneho kódexu, vzťahujúceho sa na všetky skupiny zamestnancov, ktorých pracovnoprávne vzťahy nie sú upravené osobitným zákonom?

Navrhovaná novelizácia Trestného zákona nerešpektuje zásadu trestného práva, kedy toto právo sa aplikuje ako „ultima ratio“, čiže posledná voľba pre riešenie spoločenskej situácie. Štátna moc miesto dialógu používa mocenské donútenie. Umelo rozlišuje – DISKRIMINUJE- jednu skupinu pracovníkov( zdravotníkov) a ukladá jej povinnosti v miere vyššej, než skupinám ostatným.Samozrejme – nemáme tým na mysli osobitné zložky štátu – ako sú vojsko, polícia, záchranné zložky, ktorých pracovnoprávne záväzky sú upravené osobitnými zákonnými úpravami. Tieto osobitné úpravy im však zároveň – adekvátne k mimoriadnym povinnostiam priznávajú i mimoriadne finančné ohodnotenie spolu s mimoriadnymi sociálnymi výhodami, ktoré zdravotnícki pracovníci nemajú !

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek týmto vyhlásením :

Apelujena poslancov Národnej rady SR, aby novelu v predloženom znení neschválili.

Vyhlasuje,že v prípade prijatia novely zákona v znení ako je predkladaná, s poukazom na znenie ust. § 1 ods. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 23/1991 Z.z. ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD bude iniciovať podanie podnetu na Ústavný súd o konanie nesúladu zákona s ústavným zákonom.

Mgr. Iveta Svetlanská
Predsedkyňa OZ SaPA