Hospodárenie

Hospodárenie

Hospodárenie s finančnými prostriedkami v ZOO

24. januára 2013

HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI V ZÁKLADNEJ ODBOROVEJ ORGANIZÁCIÍ  ZO má právo samostatne hospodáriť s finančnými prostriedkami ZO si vypracováva vlastnú smernicu hospodárenia, ktorú musí…

Hospodárenie

Opatrenia MF SR o postupoch účtovania

24. januára 2013

OpatrenieMinisterstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnostio usporiadaní, označovaní položiek…

Hospodárenie

Dohoda o používaní motorového vozidla pri pracovnej ceste

24. januára 2013

Dohoda o používaní motorového vozidla (ďalej MV) pri pracovnej ceste uzavretápodľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v…

Hospodárenie

Výkaz o prijímoch a výdavkoch

24. januára 2013

Výkaz o prijímoch a výdavkoch je možné stiahnuť tu: Výkaz o prijímoch a výdavkoch.pdf

Hospodárenie

Výkaz o majetku a záväzkov

24. januára 2013

Tlačivo k výkazu o majetku a záväzkov je možné stiahnuť tu: Výkaz o majetku a záväzkov.pdf

Hospodárenie

Cestovný príkaz

24. januára 2013

Tlačivo na cestovný príkaz je možné stiahnuť tu: Cestovný príkaz.pdf

Hospodárenie

Opatrenia MF SR

24. januára 2013

OPATRENIEMinisterstva financií Slovenskej republikyzo 14. novembra 2012č. MF/22612/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010…

Hospodárenie

Zákon o cestovných náhradách (1. časť)

24. januára 2013

Zákon o cestovných náhradách – Zákon č. 283/2002 Z. z. – úplné znenie Súvisiace predpisy: Sumy stravného pri domácich pracovných cestách Sadzby…

Hospodárenie

Zákon o cestovných náhradách (2. časť)

24. januára 2013

§ 26cNáhrada cestovných výdavkov na účel dovolenky (1) Zamestnancovi patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a späť do…