Hospodárenie s finančnými prostriedkami v ZOO

24. januára 2013 Uverejnil

HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI V ZÁKLADNEJ ODBOROVEJ ORGANIZÁCIÍ
 

ZO má právo samostatne hospodáriť s finančnými prostriedkami

ZO si vypracováva vlastnú smernicu hospodárenia, ktorú musí schváliť členská schôdza alebo konferencia. Je povinná každoročne vypracovať a schváliť členskou schôdzou alebo konferenciou rozpočet ZO, ktorý musí byť v súlade so schválenou smernicou hospodárenia ZO. O hospodárení s finančnými prostriedkami rozhodujú členovia ZO. Hospodársku činnosť vykonáva príslušný výbor ZO, ktorý zodpovedá členom za hospodárenie.

1. PRÍJMEM ZO
– prostriedky získané z výberu členských príspevkov vo výške 1 % z čistého mesačného príjmu (Oslobodené od dane z príjmu)
– príjmy z predaja hmotného majetku (predmetom dane z príjmu)
– úroky z prostriedkov uložených v peňažných ústavoch (predmetom dane z príjmu)
– z darov od fyzických a právnických osôb (Oslobodené od dane z príjmu)
– z vlastnej hospodárskej činnosti (predmetom dane z príjmu-nájomné, reklama….)
2. VÝDAJ ZO
– kultúrne a vzdelávacie podujatia
– rekreácie a zájazdy,
– sociálna oblasť v prospech členov,
– schôdzková činnosť,
– hospodársko-organizačné výdavky,
– nákup hmotného majetku a pod

 

SMERNICA O HOSPODÁRENÍ v ZO
 

V smernici o hospodárení je potrebné určiť financovanie jednotlivých činnosti pre členov ZO, prípadne ich rodinných príslušníkov. Musí byť schválená členskou schôdzou alebo konferenciou a môže platiť aj na dlhšie obdobie ako jeden rok (napr. celé volebné obdobie). V prípade, že sa mení napr. výška stravného limitu poskytovaného na občerstvenie, výbor ZO predloží návrh na zmenu členskej schôdzi alebo konferencii.

Základná organizácia môže prispievať zo svojich prostriedkov na kultúrnu a vzdelávaciu činnosť:
– pri návštevách divadelných a filmových podujatiach, koncertov a pod. je možné hradiť členom vstupné až do plnej výšky (podľa finančných možností ZO),
– pri spoločenských akciách (plesy a pod.), ktoré organizuje ZO alebo iná organizácia v spolupráci so ZO, je možné prispievať na vzniknuté náklady za prenájom miestnosti, náklady za hudbu, kultúrne predstavenie, ceny do tomboly a pod.,
– pri akciách organizovaných pre členov, členky a deti členov (Deň otcov, Deň matiek, MDŽ, MDD, Mikulášske posedenie, vianočne sviatky, posedenie s dôchodcami) je možné poskytnúť vecný alebo finančný dar, občerstvenie a pod. V smernici o hospodárení je potrebné uviesť do akej výšky v € sa dary poskytnú,
– pri schôdzkovej činnosti ZO je možné poskytnúť občerstvenie. Výška stravného limitu musí byť schválená v smernici o hospodárení ZO,
– základná organizácia môže hradiť všetky náklady spojené so školením funkcionárov ZO (lektorská činnosť, refundácia mzdy, stravné, cestovné a pod.

Z prostriedkov ZO je možné prispievať členom i rodinným príslušníkom na rekreácie, zájazdy, detské tábory a pod. V smernici o hospodárení je potrebné určiť výšku príspevku a tiež, ktorým rodinným príslušníkom sa príspevok bude poskytovať.

Jednou z foriem odborárskej solidarity je poskytovanie jednorázových finančných podpôr členom ZO ako :
– podpora pri úmrtí člena ZO,
– podpora pri prvom odchode do starobného, predčasného alebo plného invalidného dôchodku,
– podpora pri nezavinenej finančnej tiesni (na žiadosť člena),
– dary pri životných a pracovných výročiach,
– dary za príkladné plnenie úloh pre ZO (odboroví funkcionári),
– dary pri narodení dieťaťa,
– pozornosť pri návšteve chorých členov ZO (kvety, kniha, ovocie a pod.).

Ak ZO bude poskytovať odmeny za vykonanú prácu napríklad funkcionárom výboru ZO, je treba zapracovať v akej výške a konkrétne vymenovať funkcie, ktoré majú nárok na odmenu z prostriedkov ZO.

 

ROZPOČET ZO
 

Hospodár ZO každoročne vypracuje návrh rozpočtu ZO s dôvodovou správou.

Rozpočet ZO musí byť vyrovnaný, spracovaný v súlade so Smernicou hospodárenia ZO a musí rešpektovať všeobecné platné právne predpisy pre oblasť hospodárenia s finančnými prostriedkami.

Rozpočet sa skladá:

– z príjmovej časti, ktorá tvorí zdroje finančných prostriedkov,
– z výdavkovej časti, kde finančné výdavky súvisia s činnosťou ZO.

Všetky zásadné zmeny v rozpočte ZO, ktoré vznikli v priebehu roka a vyžadujú si úpravu alebo zmenu rozpočtu, najmä z dôvodu prekročenia rozpočtovaných položiek, musí prerokovať a schváliť členská schôdza alebo konferencia. Členskej schôdzi alebo konferencii predloží tieto zmeny výbor ZO, ktorý ich predtým prerokoval s RK ZO.

 

ÚČTOVNÍCTVO V ZO
 

Dôležitým predpokladom účelného a hospodárneho využívania odborových prostriedkov je správne a presné vedenie účtovníctva v ZO. Právnické, zahraničné a fyzické osoby v Slovenskej republike vedú účtovníctvo v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.br Podľa uvedeného zákona sú účtovné jednotky (právnické, zahraničné a fyzické osoby) povinné viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvanlivosť účtovných záznamov.br Základná organizácia (účtovná jednotka) je povinná účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať občianske združenie (odborová organizácia), ktoré má právnu subjektivitu a jeho príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 99.581 € (3 mil. Sk). Ak ZO nesplní uvedené podmienky, je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Všetky účtovné zápisy musia byť podložené účtovnými dokladmi.

Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:
– označenie účtovného dokladu,
– obsah účtovného prípadu a označenie účastníkov,
– peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
– dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
– dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
– podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad (predseda ZO) a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie (hospodár ZO).

Účtovný zápis sa zaznamenáva do účtovných kníh.

ZO, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje najmä v týchto účtovných knihách:
– v peňažnom denníku,
– v knihách pohľadávok,
– v knihe záväzkov,
– v pomocných knihách. (Evidencia majetku)

 

PEŇAŽNÝ DENNÍK
 

Je určený pre evidenciu o hospodárení s peňažnými prostriedkami ZO. Jeho včasné a presné vedenie zabezpečuje prehľad o stave a používaní peňažných prostriedkov, umožňuje kontrolu plnenia rozpočtu a zostavenia výkazu o hospodárení ZO.

Peňažný denník musí byť na titulnej strane označený pečiatkou základnej organizácie, podpísaný predsedom ZO, predsedom revíznej komisie ZO a hospodárom ZO.
– Zápisy sa vykonávajú na základe riadnych dokladov. Na príjem a výdaj pokladničnej hotovosti musí byť vyhotovený doklad o príjme, alebo výdaji na jednotnom tlačive. (PPD,VPD)
– Položky na bežnom účte musia byť doložené výpisom z bežného účtu bankovej inštitúcie.

Príjmové pokladničné doklady sa vyhotovujú trojmo, pričom prvopis (potvrdenku) obdrží platiteľ. Prvý prepis je účtovným dokladom a druhý zostáva v bloku. Výdavkové doklady sa vyhotovujú dvojmo. Prvopis dokladu je účtovným dokladom a prepis zostava v bloku.

Zápisy musia byť včasné, pravdivé, zrozumiteľné a ľahko kontrolovateľné, vykonávajú sa perom. Opravovanie finančných čiastok na účtovných dokladoch a v peňažnom denníku je prípustné iba účtovným spôsobom, to znamená, že pôvodný zápis sa prečiarkne vodorovnou čiarou tak, aby zostal čitateľný a správny údaj sa vpíše vedľa. K opravenému údaju sa podpíše osoba, ktorá opravu vykonala a napíše dátum vykonania opravy. Účtovné doklady sa nesmú opravovať prepisovaním, vymazávaním alebo iným spôsobom, ktorým by sa účtovný doklad stal úplne alebo z časti nečitateľným.

Peňažný denník sa uschováva po dobu 10 rokov od dátumu posledného zápisu, doklady k nemu po dobu 5 rokov alebo 10 rokov podľa registratúrneho plánu. Počiatočné stavy:
V prehľade o stave majetku ZO sa uvedie stav majetku k 1.1. toho roku, v ktorom sa peňažný denník začína viesť. Údaje o stave hmotného majetku nadväzujú na inventúrnu knihu a na výsledky uskutočnených inventúr. Účtovná jednotka otvorí účtovné knihy vždy ku dňu svojho vzniku a tiež k prvému dňu účtovného obdobia (kalendárny rok). Otvorenie účtovných kníh znamená, že účtovná jednotka zaúčtuje zostatky peňažných prostriedkov v hotovosti a na bežnom účte. Účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy vždy ku dňu zániku a k poslednému dňu účtovného obdobia.

Pred začiatkom účtovania príjmov a výdavkov sa na začiatku mesiaca zapíšu výrazne odlišnou farbou zostatky:
– pokladničná hotovosť k začiatku prvého dňa v mesiaci v stĺpci d) v súlade s pokladničným stavom – zostatkom z minulého mesiaca,
– bežného účtu k začiatku prvého dňa v mesiaci, v súlade s výpisom z bežného účtu v stĺpci e), v stĺpci sa uvedie dátum (napr. l.1.2013) v stĺpci sa uvedie stručný text,

Bežné účtovné prípady:

V peňažnom denníku zapisujú bežné účtovné prípady a to chronologicky za sebou, t.j. v poradí, ako časovo vznikajú. – nákup kancelárskeho materiálu v hotovosti 250,-
– kvety pri návšteve chorého 100,-
– dar k 50. narodeninám člena 1.000,-
– príspevok na kultúru a šport členom 3.000,-
– príspevok ku strave členom ZO 350,-
– peňažný dar (k MDŽ,MDD) 500,-
– vecný dar (vianočný, pri ukončení roka atď.) 1.500,-
– minerálka a káva na člen. schôdzi ZO 130,-

Každý doklad o príjme a výdavku musí byť opečiatkovaný a podpísaný hospodárom, predsedom, aj osobou, ktorej sa to týka. Stĺpce pod spoločným označením „PRIEBEŽNÉ POLOŽKY „ majú vlastne pomocný charakter.(Peniaze na ceste – doplnenie pokladne, prijem PPD ,prevod na BU, odvod tržby v hotovosti na BU VPD) Hospodár výboru ZO musí dbať, aby priebežné položky boli čo najskôr vyrovnané.

Stav pokladne a BÚ zistíme ak:

k počiatočnému stavu pripočítame príjem do pokladne a odpočítame výdavky z pokladne dostaneme konečný stav pokladne. To isté zistíme s bežným účtom ak k poč. stavu prirátame príjem na bežnom účte a odpočítame výdavky z bežného účtu , dostaneme stav na účte k danému dňu.

Účtovná závierka

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku, ktorá prezentuje skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:
– názov a sídlo účtovnej jednotky,
– identifikačné číslo,
– právnu formu účtovnej jednotky
– deň, ku ktorému sa zostavuje,
– deň jej zostavenia,
– obdobie, za ktoré sa zostavuje,
– podpisový záznam štatutárneho orgánu (predseda ZO), osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje:

– Výkaz o príjmoch a výdavkoch, (Výkaz NO Uč.1-01)

https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

– Výkaz o majetku a záväzkoch. (Výkaz NO Uč.2-01)

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Predmet dane

Predmetom dane podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov sú príjmy z činností, ktorými
a) dosahujú zisk, alebo
b) sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

Predmetom dane nie sú príjmy: a) príjem podľa § 50 zákona o dani z príjmov (podiel zaplatenej dane na osobitné účely),
b) príjem získaný darovaním alebo dedením podľa Občianskeho zákonníka

Príjmy oslobodené od dane

Od dane sú podľa § 13 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov oslobodené tieto príjmy organizácií nezriadených za účelom podnikania:
a) príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel tieto organizácie vznikli, alebo ktorá je ich základnou činnosťou, okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmom, z ktorých sa vyberá zrážková daň,
b) výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam,
c) členské príspevky podľa stanov organizácie,
d) úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov,
e) granty a dotácie.
Daňové priznanie

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2012 je povinný podať daňovník v lehote do 31.03.2013.

Daňové priznanie podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov nemusí podať: – daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou
– občianske združenia, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a príjmy oslobodené od dane Dôležitou súčasťou účtovnej závierky je inventarizácia:

– môže byť riadna alebo mimoriadna.

Jej vykonaním sa overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizácia sa vykonáva ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Peňažné prostriedky v hotovosti sa musia inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie.

Účtovníctvo môže ZO viesť v písomnej alebo technickej forme (počítač). Tieto formy sú rovnocenné.

Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, zničeniu alebo poškodeniu.

Doby uchovávania účtovných dokladov:

Dokumentácia a archivácia v ZO sa riadi podľa Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu.

Podľa § 35 a 36 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve sa príslušné doklady ZO uschovávajú a ochraňujú (spravidla najmenej však po dobu 5 rokov po roku v ktorom bola vykonaná previerka a peňažný denník 10 rokov od dátumu posledného zápisu).

– účtovná závierka – počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka,
– účtovné doklady, účtovné knihy, inventarizačné súpisy – počas piatich rokov nasledujúcich
po roku ktorého sa týkajú,
– účtovné záznamy v technickej forme – počas piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili,
– ostatné účtovné záznamy- počas doby určenej v registratúrnom pláne účtovnej jednotky tak, aby neboli porušené predchádzajúce doby.

Základná organizácia je povinná pred svojím zánikom zabezpečiť uschovanie účtovných záznamov.

 

HOSPODÁR V ZO
 

Vykonáva hospodársko-finančnú agendu ZO.
Pri plnení svojej funkcie:
– zodpovedá za správu finančných prostriedkov a hmotného majetku ZO, v zmysle platnej legislatívy a vnútorných predpisov ZO,
– má dispozičné právo v peňažnom ústave,
– zabezpečuje odvod členských príspevkov na SOZ ZaSS,
– informuje V-ZO a členskú schôdzu alebo konferenciu o stave peňažných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni,
– vypracováva správu o hospodárení ZO,
– pripravuje návrh rozpočtu ZO a dôvodovú správu, predkladá ich na rokovanie RK a výboru ZO,
– vedie účtovníctvo a evidenciu členov ZO,
– dbá, aby všetky výdavky z odborových prostriedkov boli realizované v súlade so smernicami hospodárenia ZO a podľa rozpočtu ZO,
– spolupracuje s inventarizačnou komisiou pri vykonávaní inventarizácie majetku ZO.
Ak hospodár dostane od predsedu ZO alebo iného funkcionára výboru ZO príkaz, ktorý je v rozpore s vnútornými predpismi ZO, s uznesením členskej schôdze alebo konferencie alebo v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, musí na túto skutočnosť upozorniť osobu, ktorá takýto príkaz dala. Ak príkazca trvá na uskutočnení svojho príkazu, hospodár predloží túto záležitosť na prerokovanie a rozhodnutie výboru ZO. Ak výbor ZO nerozhodol správne ani po upozornení hospodára, je hospodár povinný s touto skutočnosťou oboznámiť revíznu komisiu ZO, prípadne členskú schôdzu alebo konferenciu ZO, ktorí majú právo nesprávne rozhodnutie výboru ZO zrušiť.

 

Desatoro hospodára
 

1. Pravidelne účtuje príjmy a výdavky do peňažného denníka a ročného prehľadu plnenia rozpočtu.
2. Dbá, aby finančné prostriedky a účtovné doklady boli bezpečne uložené.
3. Sleduje, či sú výdavky v súlade so smernicou hospodárenia ZO.
4. Pravidelne prevádza odvod členských príspevkov na účet SOZ ZaSS.
5. Vyžaduje, aby predseda výboru ZO pravidelne podpisoval príslušné účtovné doklady.
6. Dodržuje pokladničný limit stanovený v smernici o hospodárení ZO.
7. Požaduje, aby uznesenia výboru ZO, členskej schôdze alebo konferencie ZO, týkajúce sa hospodárenia, boli odovzdané písomne.
8. Pravidelne, v zmysle platnej legislatívy, odvádza dane.
9. Vyžaduje protokolárne odovzdanie hospodársko-finančnej agendy v prípade, že túto bude zabezpečovať iný funkcionár V ZO.
10. V prípade, že revízna komisia nebude vykonávať kontroly hospodárenia, upozorni na túto skutočnosť výbor ZO.
A-CONSULTING
Alžbeta Podhorská
Tel: 0917 299246
Mail:alzbeta.podhorska@post.sk

Zákon o cestovných náhradách – Zákon č. 283/2002 Z. z. – úplné znenie

Náhrady pri pracovnej ceste
§ 3

(1) Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.

(2) Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom pri určovaní podmienok pracovnej cesty podľa odseku 1 dohodnúť na prerušení pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca; prerušenie pracovnej cesty sa môže uskutočniť v období pred začatím výkonu práce na pracovnej ceste alebo v období po skončení výkonu práce na pracovnej ceste.

(3) Zamestnávateľ môže v prípade potreby určiť podmienky pracovnej cesty podľa odsekov 1 a 2 jedným rozhodnutím
a) pre viacerých zamestnancov,
b) na viacero pracovných ciest zamestnanca.

§ 4

(1) Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí
a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b) náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
c) stravné,
d) náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
e) náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu 3) alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.

(2) Preukazovanie výdavkov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ak zamestnávateľ uzná výdavky zamestnancovi iným spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

§ 5
Stravné

(1) Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma
a) 5 až 12 hodín, (4,00 € )
b) nad 12 hodín až 18 hodín, (6,00 €)
c) nad 18 hodín. (9,30 €)

(6) Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje. Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné určené podľa odsekov 1, 2 alebo 5 kráti o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky, o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného podľa odseku 5.

(7) Ak má zamestnanec na pracovnej ceste v rámci ubytovacích služieb preukázane poskytnuté raňajky, zamestnávateľ stravné podľa odsekov 1, 2 alebo 5 kráti spôsobom ustanoveným v odseku 6.

(10) Suma stravného určená podľa odsekov 6 a 7 sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

§ 7
Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

(Dôležité – platí len v prípade ak je na vozidlo uzavreté havarijné poistenie –CASCO)

(4) Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok (ďalej len „spotreba“) uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla (ďalej len „technický preukaz“).

(5) Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou (ďalej len „doklad o kúpe“). Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“).

(6) Spotreba podľa technického preukazu sa použije takto: a) ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40 %,
b) ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj predpisu Európskej hospodárskej komisie alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie vypočítaná aritmetickým priemerom; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste,
c) ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu8a) v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla, d) ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa osobitného predpisu8a) bez členenia na cykly, na výpočet sa použije spotreba podľa tohto osobitného predpisu; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 20 %.

(7) Ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, spôsob výpočtu náhrad za spotrebované pohonné látky za jednotlivé pohonné látky dohodne zamestnávateľ so zamestnancom na základe podmienok pracovnej cesty, cien pohonných látok a spotreby. Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba oboch pohonných látok podľa osobitného predpisu, 8a) pri dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa prihliadne aj na túto spotrebu.

(9) Výsledná suma základnej náhrady sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky vypočítaná podľa odsekov 4 až 8 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(10) Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Dohoda o používaní motorového vozidla (ďalej MV) pri pracovnej ceste uzavretá podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Čl. 1
 

Zmluvné strany

1. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Sídlo: Amurská 71, 821 06 Bratislava
IČO: 42 262 496
DIČ: 2023620731
V zastúpení:

a

2. meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rod.číslo:
Trvalé bydlisko:

(ďalej len „používateľ“)

sa týmto dohodli na používaní cestného motorového vozidla na pracovnú cestu:

Miesto pobytu:
Trasa cesty:
Dátum odchodu:
Dátum príchodu:
Ďalší spolucestujúci:

 

Čl. II.
Typ vozidla
 

Vozidlo – typ:
Priemerná spotreba podľa TP:
Evidenčné číslo vozidla:
Druh PH podľa TP:
Zákonné poistenie uhradené dňa:
Názov poisťovne:
Číslo poistky:
Havarijné poistenie uhradené dňa:
Názov poisťovne:
Číslo poistky:
Majiteľ vozidla:

 

Čl. III.
Výška náhrady
 

Zmluvné strany sa dohodli na výške náhrady:

a) podľa § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách (základná náhrada a spotrebované PHL)
b) podľa § 7 ods. 10 zákona o cestovných náhradách (vo výške cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy)
c) podľa § 34 zákona o cestovných náhradách (dohodnutá paušálna suma nákladov vo výške € / km.)

Čl. IV
Ďalšie dohodnuté podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné škody pri použití cestného motorového vozidla a náhrady voči tretím osobám bude hradiť používateľ.
2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú / určitú od – do

V Bratislave , dňa …………………………….

OZSaPA. v zastúpení:
Používateľ:

Príloha: Kópia TP vozidla Kópia o zaplatení havarijnej poistky v prípade, že pracovná cesta bude preplatená podľa § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách – PHL

 

NÁHRADA
 

(príloha k vyúčtovaniu pracovnej cesty v prípade, že pracovná cesta je preplatená podľa § 7 ods. 1. zákona o cestovných náhradách) pri použití/používaní cestného motorového vozidla (ďalej MV) pri pracovnej ceste podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Sídlo: Amurská 71, 821 06 Bratislava
IČO: 42 262 496
DIČ: 2023620731
V zastúpení:

meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rod.číslo:
Trvalé bydlisko:
(ďalej len „používateľ“)
Miesto pobytu:
Trasa cesty:
Dátum odchodu:
Dátum príchodu:
Ďalší spolucestujúci:
Vozidlo – typ:
Priemerná spotreba podľa TP:
Tuzemská pracovná cesta:
Počet ubehnutých kilometrov spolu: km x priemer. spotreba PHL/100 x Cena za liter …………………………………………………………………… = ………………………

Spolu v €

Pred nástupom cesty som bol/bola poučený/á o náhradách výdavkov pri pracovných cestách a prehlasujem, že moje údaje sú správne a úplné.

V Banskej Bystrici dňa 29.mája 2012

:……………………………………. Používateľ K vyúčtovaniu je potrebné predložiť:
a) Doklad o nákupe pohonných látok v čase použitia motorového vozidla na SC

v rámci ABC, s. r. o.
b) Priemerná spotreba (z údajov uvedených v technickom preukaze)

Vyúčtovanie upravil (a): ………………………………. Za OZSaPA ….. ………………….