Opatrenia MF SR o postupoch účtovania

24. januára 2013 Uverejnil

OpatrenieMinisterstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnostio usporiadaní,

označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzeníniektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie

pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva,ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

(FS č. 17/2002)

v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74

(FS č. 14/2004)

v znení opatrenia z 28. novembra 2007 č. MF/24764/2007-74

(FS č. 12/2007)

v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24487/2008-74

(FS č. 11/2008)

v znení opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10296/2009-74

(FS č. 5/2009)

Kompletný dokument je možné stiahnuť tu: Opatrenie MF SR o postupoch účtovania.docx