Dohoda o používaní motorového vozidla pri pracovnej ceste

24. januára 2013 Uverejnil

Dohoda o používaní motorového vozidla (ďalej MV) pri pracovnej ceste uzavretápodľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. 1
Zmluvné strany

1. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Sídlo: Amurská 71, 821 06 Bratislava
IČO: 42 262 496
DIČ: 2023620731
V zastúpení:
a

2. Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Rod.číslo:
Trvalé bydlisko:
(ďalej len „používateľ“)

sa týmto dohodli na používaní cestného motorového vozidla na pracovnú cestu:

Miesto pobytu:
Trasa cesty:
Dátum odchodu:
Dátum príchodu:
Ďalší spolucestujúci:

Čl. II.
Typ vozidla

Vozidlo – typ:
Priemerná spotreba podľa TP:km
Evidenčné číslo vozidla:
Druh PH podľa TP:
Zákonné poistenie uhradené dňa:
Názov poisťovne:
Číslo poistky:
Havarijné poistenie uhradené dňa:
Názov poisťovne:
Číslo poistky:
Majiteľ vozidla:

Čl. III.
Výška náhrady

Zmluvné strany sa dohodli na výške náhrady:
a) podľa § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách (základná náhrada a spotrebované PHL)
b) podľa § 7 ods. 10 zákona o cestovných náhradách (vo výške cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy)
c) podľa § 34 zákona o cestovných náhradách (dohodnutá paušálna suma nákladov vo výške € / km.)

Čl. IV
Ďalšie dohodnuté podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné škody pri použití cestného motorového vozidla a náhrady voči tretím osobám bude hradiť používateľ.
2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú / určitú od – do

V Bratislave , dňa …………………………….

OZSaPA. v zastúpení:
Používateľ:

Príloha: Kópia TP vozidla
Kópia o zaplatení havarijnej poistky v prípade, že pracovná cesta bude preplatená podľa § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách – PHL

NÁHRADA
(príloha k vyúčtovaniu pracovnej cesty v prípade, že pracovná cesta je preplatená podľa § 7 ods. 1. zákona o cestovných náhradách)pri použití/používaní cestného motorového vozidla (ďalej MV) pri pracovnej ceste podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Sídlo: Amurská 71, 821 06 Bratislava
IČO: 42 262 496
DIČ: 2023620731
V zastúpení:

meno a priezvisko:
Dátum narodenia.
Rod.číslo:
Trvalé bydlisko:
(ďalej len „používateľ“)

Miesto pobytu:
Trasa cesty:
Dátum odchodu:
Dátum príchodu:
Ďalší spolucestujúci:
Vozidlo – typ:
Priemerná spotreba podľa TP:

Tuzemská pracovná cesta:
Počet ubehnutých kilometrov spolu: km x priemer. spotreba
PHL/100 x Cena za liter
( 134 670- 134 165) 505x 7,3 = ??????????

Spolu v €

Pred nástupom cesty som bol/bola poučený/á o náhradách výdavkov pri pracovných cestách a prehlasujem, že moje údaje sú správne a úplné

V (bydlisko), dátum

Meno Priezvisko

Používateľ

K vyúčtovaniu je potrebné predložiť:a) Doklad o nákupe pohonných látok v čase použitia motorového vozidla na SC v rámci ABC, s. r. o.
b) Priemerná spotreba (z údajov uvedených v technickom preukaze)

Vyúčtovanie upravil (a): ………………………………. Za OZSaPA ….. ………………….

Dokument je možné stiahnuť tu: Dohoda o používaní mot.vozidla