POŽIADAVKY SESTIER V DEKLARÁCII

21. januára 2016 Uverejnil

deklarácia o pripravenosti k ukončeniu pracovného pomeru

Ja, nižšie podpísaný zdravotnícky pracovník, zamestnanec jednej zo slovenských nemocníc, deklarujem svoju pripravenosť a rozhodnutie ukončiť svoj pracovný pomer v tejto nemocnici výpoveďou v prípade, že nebudú splnené, alebo aspoň podniknuté základné kroky k splneniu nasledujúcich požiadaviek.

  1. Zabezpečiť platby zo zdravotných poisťovní tak, aby mali zdravotnícke zariadenia pokryté náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou.
  2. Odmeňovať zdravotníckych pracovníkov zákonom vo všetkých zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bez diskriminácie.
  3. Čas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a práceneschopnosti započítavať do času odbornej praxe pre účely mzdového ohodnotenia.
  4. Zvýšiť počet sestier a pôrodných asistentiek, tak aby bola zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta, garantovať tieto počty zákonom a zaviesť trestnú zodpovednosť v prípade ich nedodržania.
  5. MZ SR navrhuje základnú zložku mzdy sestre a pôrodnej asistentke pri odborných činnostiach približne 694 EUR v hrubom v roku 2016 /koeficient 0,81-0,85-0,96 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve/ a to len pre štátne zariadenia.
    Žiadame, aby bol sestre a pôrodnej asistentke vo všetkých zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a to bez rozdielu tento koeficient zvýšený za každé tri roky praxe o 0,03 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (teda cca o 25,70 eur za každé tri roky praxe pre rok 2016).

Vyzývam kolegov, zamestnancov všetkých nemocníc , aby sa k tejto deklarácii pripojili.

V ………………………………..

Dňa………………………. 2015

Meno a Priezvisko: ………………………………..

Nemocnica: ………………………………..

Podpis: ………………………………..