Opatrenia MF SR

24. januára 2013 Uverejnil

OPATRENIEMinisterstva financií Slovenskej republikyzo 14. novembra 2012č. MF/22612/2012-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia č. MF/27210/2011-74 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011č. MF/27210/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:Čl. IOpatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.) sa mení takto:1. V § 25 ods. 4 a 5 sa slová „celých eurách“ nahrádzajú slovami „eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta“.2. V § 26a ods. 1 sa číslo „2012“ nahrádza číslom „2013“.3. V § 26a ods. 2 sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2014“.4. Príloha č.1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.5. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 561/2011 Z. z.) sa mení takto:Článok II znie:„Čl. IIToto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013 a bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.“.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2012.Peter Kažimírpodpredseda vlády

㤠26a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013(1) Účtovná závierka sa ukladá v registri účtovných závierok po prvýkrát podľa tohto opatrenia za účtovné obdobie, ktoré končí 31. decembra 2012.(2) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa účtovná závierka ukladá v registri účtovných závierok po prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré končí po 1. januári 2013.“.

Stiahnuť tu: OPATRENIE MF SR -o postupoch účtovania NO.docx