„Nedostatok sestier znamená menej zachránených životov“ – otvorený list premiérovi SR

8. februára 2017 Uverejnil

Vážený pán premiér Robert Fico,

dostatok sestier a pôrodných asistentiek a ich adekvátne podmienky práce vedú k vyššiemu počtu zachránených ľudských životov a k lepšej zdravotnej starostlivosti. Obraciame sa na Vás, aby ste nám pomohli v našich snahách o lepšiu zdravotnú starostlivosť.

Uplynul bezmála rok od výpovedí sestier a pôrodných asistentiek vo viacerých nemocniciach Slovenska. Tie boli vyvrcholením ich dlhodobých snáh za zlepšenie ich neadekvátnych pracovných podmienok, ktoré ich nútia odchádzať do zahraničia a slovenský pacient tak dostáva zhoršujúcu sa starostlivosť. Žiaľ, po roku sa situácia v podstate v ničom nezmenila, čoho dôsledkom je stav, kedy pokles počtu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku pokračuje (ako u jedinej krajiny EÚ!). Tento stav je podložený štatistickými údajmi a všimol si ho už aj minister zdravotníctva Drucker. Takýto vývoj bude mať čoraz kritickejšie dopady na úroveň zdravotnej starostlivosti našich občanov, ktorá je na viacerých miestach už dnes neudržateľná.

Prešiel rok, v ktorom sa naplnil len jeden odkaz politikov sestrám: NEDRŽÍME SĽUBY. Toto konštatovanie nás vôbec neteší, je však, žiaľ, pravdivé. Sestrám a pôrodným asistentkám bolo sľúbené, že im nebudú klesať platy a zatiaľ reálne mzdy časti tohto stavu klesajú. Priamo Vy, pán predseda vlády, ste 5. 2. 2016 sestrám sľúbili, že sa môžu kedykoľvek vrátiť do nemocníc. Následné konanie riaditeľov nemocníc bolo však v rozpore s týmto verejným prísľubom najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci na Slovensku. Sestry a pôrodné asistentky, ktoré sa chceli vrátiť do nemocníc, boli platovo a zaradením perzekvované. U žiadnej profesijnej skupiny na Slovensku nebol rozpor medzi sľubmi a skutkami taký priepastný. Zodpovední predstavitelia štátu akoby si neuvedomovali, že na pleciach sestier je značná časť starostlivosti o pacientov a ich úbytok má priamy a veľmi citeľný negatívny dopad na kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Mrzí nás, že minister Drucker až po bezmála roku vo funkcii pochopil závažnosť situácie a až teraz ohlasuje zámer situáciu s nedostatkom sestier, a teda ohrozením pacientov, riešiť. Po roku, kedy aj minister uznáva, že Slovensku dnes chýba 6-tisíc sestier a tie sa nedajú len tak ľahko nájsť.

V tomto liste Vás chceme informovať o tom, aký majú neadekvátne pracovné a platové podmienky sestier a pôrodných asistentiek priamy a negatívny vplyv na ich počet a tým aj kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Vzhľadom na alarmujúci pokles počtu sestier na Slovensku, naviac spojený so starnutím populácie, je nevyhnutné čo najskôr zakročiť.

Počet sestier

Slovenská republika je jedinou krajinou Európskej únie, v ktorej od roku 2000 klesá počet sestier. Na Slovensku bolo v roku 2000 takmer 40 077 sestier, v súčasnosti ich nie je ani 31 000. Napríklad v susednej Českej republike bol v roku 2000 počet na úrovni 77 988 a dnes je to na úrovni 83 492; v susednom Rakúsku, ktoré je podľa vyjadrení svojho ministra zdravotníctva na sestrách zo Slovenska závislé, bolo v roku 2000 sestier 57 367 a v súčasnosti ich je 68 388. Starnúca Európa si uvedomuje, že sestry bude potrebovať čoraz viac, len na Slovensku nám to dochádza dosť neskoro.

Prezamestnanosť sestier?

Argumentácia niektorých analytikov opakovane smerovala k tomu, že na Slovensku vládne prezamestnanosť v sektore v zdravotníctve. Tvrdé dáta však vypovedajú o pravom opaku. Počet sestier na 1000 obyvateľov je na Slovensku v súčasnosti na úrovni 5,75, v roku 2000 to bolo 7,43 na tisíc obyvateľov. Pre porovnanie v Čechách to bolo 7,61 a dnes je to 7,93 sestier na tisíc obyvateľov. V Rakúsku to bolo v roku 2000 7,16 sestier a dnes je to presne 8 sestier na 1000 obyvateľov. Rakúsko ani Česká republika nepovažujú počty svojich sestier za prezamestnanosť. V krajinách OECD je v súčasnosti priemerný počet sestier na 1000 obyvateľov na úrovni 8,7, pričom na Slovensku je ich, ako sme spomínali, len 5,75 na 1000 obyvateľov. Buď v celom vyspelom svete vládne v zdravotníctve prezamestnanosť alebo je počet sestier na Slovensku skutočne rizikovo nízky a ohrozuje zdravie a životy pacientov.

Platové ohodnotenie

Príčinu nízkeho počtu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku je nevyhnutné hľadať v ich neadekvátnych pracovných podmienkach a ich platovom ohodnotení. Slovenská republika patrí medzi tri krajiny OECD, kde platové ohodnotenie sestier nedosahuje ani úroveň priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ak nebudeme brať do úvahy Rakúsko, ktoré je ekonomickou výkonnosťou na inej úrovni, tak v susednej Českej republike je pomer platu sestry k priemernej mzde na úrovni 1,1, na Slovensku je to 0,9. Sestry v Českej republike patria do nadpriemerne zarábajúcej časti spoločnosti, väčšinovo vysokoškolsky vzdelané sestry v Slovenskej republike si nevážime a zarábajú podpriemerne. Ak zoberieme do úvahy dosiahnuté vzdelanie, je situácia ešte oveľa horšia. Priemerný plat absolventov 1. stupňa VŠ v SR je 1035 EUR a pre 2. stupeň 1422 Eur. Sestry s vysokoškolským titulom sú vo svojej vzdelanostnej kategórií pracovnej sily bohužiaľ len chudobným príbuzným. A pritom od nich závisia životy nás všetkých.

Platové ohodnotenie viacerých povolaní nie je na Slovensku adekvátne. Slovenská ekonomika rastie pomerne rýchlym tempom (3,6 % odhadovaný rast HDP za rok 2016), a aj verejné financie sú v dobrom stave. Preto argumentácia o nedostatku finančných prostriedkov nie je na mieste, o to viac vzhľadom na množstvo korupčných škandálov napr. aj v rezorte zdravotníctva. Dôkazom neopodstatnenosti argumentu o nedostatku zdrojov je aj fakt, že bez akejkoľvek verejnej diskusie štát rozhodol o zvýšení platov policajtom o takmer 10% – pričom v počte policajtov je SR dnes vysoko nad európskym priemerom. Platy rastú aj učiteľom, či zamestnancom štátnej správy.

Potrebuje vôbec Slovensko sestry a pôrodné asistentky?
Počet sestier klesá a časť obyvateľstva, ktorá je najväčším konzumentom zdravotnej starostlivosti, demograficky rastie. Tento vývoj je pre vývoj kvality zdravotnej starostlivosti na Slovensku alarmujúci.
Podľa posledných údajov z konca roku 2012 sa počet obyvateľov vo veku 62 a viac na Slovensku pohyboval na úrovni takmer 900 tis. osôb. Do roku 2025 by sa mal zvýšiť na 1,27 milióna. Počet obyvateľov spotrebúvajúcich zdravotnú starostlivosť dramaticky rastie, pričom počet sestier, ktoré vykonávajú značnú časť zdravotnej starostlivosti, naďalej klesá. Rovnako závažným dôvodom pre potrebu problém riešiť je fakt, že nárast počtu sestier preukázateľne znižuje úmrtnosť pacientov po operáciách. Podľa štúdie uverejnenej v jednom z najprestížnejších vedeckých žurnálov The Lancet pri každom náraste počtu sestier s VŠ diplomom o 10% klesá úmernosť pacientov na chirurgických oddeleniach o 6%. Vyššia prítomnosť sestier preukázateľne zachraňuje ľudské životy.

Záver: V záujme pacientov
Vážený pán premiér Robert Fico, všetci ministri zdravotníctva v modernej histórii Slovenska hovorili, že ich prvoradým cieľom je zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Poslaním každej sestry a pôrodnej asistentky je poskytnúť pacientovi tú najlepšiu starostlivosť. Je však úlohou štátu, v súčinnosti s manažmentmi nemocníc a zdravotníckych zariadení, vytvoriť pre naplnenie tohto cieľa adekvátne podmienky. Kritický nedostatok sestier na Slovensku, ktorý dnes uznáva aj sám minister zdravotníctva, dokazuje, že tieto podmienky nie sú naplnené. Malo by byť našim spoločným cieľom tento stav napraviť pretože, ako ukazujú overené štatistické údaje, dostatok sestier a ich adekvátne podmienky práce vedú k lepšej zdravotnej starostlivosti a vyššiemu počtu zachránených ľudských životov. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek je naďalej a kedykoľvek pripravené byť v tomto procese konštruktívnym partnerom.

S úctou
Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
Predsedníčka Odborového združenia sestier
a pôrodných asistentiek „Mgr. Monika Kavecká“