Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky

18. júla 2015 Uverejnil

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

návrh zákona pripravený Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve nám vyrazil dych.

Pýtame sa: K čomu bola potrebná niekoľkoročná hra na dialóg, keď požiadavky sestier a pôrodných asistentiek boli v plnej miere ignorované? K čomu boli dobré rokovania, keď ministerstvo zdravotníctva v zákone navrhlo svoju predstavu koeficientov, ktoré vedú k absurdnému znižovaniu miezd sestier a pôrodných asistentiek?

Ministerstvo zdravotníctva SR hovorí o zavedení poriadku do platových tabuliek zdravotníkov, pritom upravuje mzdové pomery iba menšiny zdravotníkov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Keď teda hovorí ministerstvo zdravotníctva o zavedení poriadku, prečo sa netýka všetkých zdravotníkov bez ohľadu na zriaďovateľa? Slovenské zdravotníctvo je v rozhodujúcej miere hradené z verejného zdravotného poistenia, a to bez ohľadu na zriaďovateľa. Treba otvorene povedať, že postoj Ministerstva zdravotníctva SR, podľa ktorého garancie základných mzdových nárokov majú mať iba sestry a pôrodné asistentky pracujúce v štátnych nemocniciach nahráva veľkým súkromným spoločnostiam podnikajúcim v slovenskom zdravotníctve. Umožňuje im vyplácať za vysoko zodpovednú a odborne náročnú prácu sestier a pôrodných asistentiek neprimerane nízku mzdu, často blížiacu sa k tej minimálnej. Smutné je, že zákon nezlepšuje postavenie ani zdravotných sestier v štátnych nemocniciach, kde už dnes zarábajú viac, ako je garantované zákonom.Vážený pán predseda vlády SR,

iniciatívou ministerstva zdravotníctva sú v súčasnosti sestry a pôrodné asistentky zahnané do kúta. My sestry a pôrodné asistentky nemáme už ďalej chuť byť tie dobré, ktoré budú poslušne čakať, kedy sa im ujdú odrobinky. Nastal čas, kedy už nestačia slová a musíme prejsť k činom.

Ak zo strany Ministerstvo zdravotníctva SR alebo Vašu intervenciou, vážený pán predseda vlády, nedôjde do septembra tohto roku k výraznej zmene predkladaného návrhu odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek, budeme musieť zásadne prehodnotiť náš prístup.

Vyzývame Vás, vážený pán predseda vlády, k iniciovaniu okrúhlych stolov, ktoré nebudú iba hrou na dialóg a dokážu zvrátiť hroziacu horúcu jeseň. Vyzývame Vás, aby ste využili autoritu a legitimitu Vášho úradu, prebrali iniciatívu pri riešení problémov v oblasti zdravotníctva a prispeli tak k upokojeniu situácie.


„Mgr. Monika Kavecká“