OZSaPA a LOZ podpísali dňa 22.10.2012 zmluvu o vzájomnej spolupráci !

22. októbra 2012 Uverejnil

zdroj ta3.com

http://www.ta3.com/clanok/1008129/tb-socialne-prava-zdravotnikov.html

Text prehlásenia OZSaPA v mene predsednícky Mgr. Ivety Svetlanskej

Vážené dámy, páni !

Odborové združenie Sestier a pôrodných asistentiek na svojom zjazde dostalo od svojich členov mandát k podpisu Dohody o vzájomnej spolupráci s Lekárskym odborovým združením. Podpis tejto dohody bude prelomovým činom, ktorý vnímame ako nový začiatok vzťahov sestier a lekárov. Začiatok vzťahov , ktoré budú založené na rovnocennom partnerstve a spolupráci. Obe odborové organizácie majú záujem podporovať presadzovanie spoločných, ale i vlastných programových cieľov. Je potrebné zdôrazniť , že obe strany sme sa dohodli , že budeme spolupracovať a koordinovať svoje kroky tak, aby sme si vzájomne neškodili, ale prejavili súčinnosť v riešení stavovských problémov .

Snahou OZ SaPA je pretrvávajúci apel na Ústavný súd, aby čo najrýchlejšie rozhodol o ústavnosti zákona o minimálnych mzdových požiadavkách Sestier a pôrodných asistentiek. Vážime si podporu LOZ , ktorú prejavila vo svojom vyhlásení. Zároveň očakávame jeho popdoru pri tvorbe aj pri pripomienkovaní novej legislatívnej normy pre ostatných zdravotníckych pracovníkov, kde by mali byť stanovené princípy spravodlivého odmeňovania a jednotný nediskriminačný prístup voči ostatným skupinám pracovníkov v zdravotníctve.Vyšleme tak pozitívny signál k zdravotníkom v regiónoch , ktorí sú dlhodobo traumatizovaní rozdielnymi prístupmi zamestnávateľov k riešeniu platových dekrétov a pracovných náplní sestier a pôrodných asistentiek .

Spoločným cieľom oboch odborových združení je dodržania Memoranda , v ktorom sa vláda SR zaviazala riešiť systémové opatrenia v zdravotníctve. Sitiuáciu zdravotníkov nechceme vnímať iba cez ich požiadavky zvyšovania miezd, hoci tento problém dlhodobo rezonuje v odbornej ale i laickej verejnosti.Je stredobodom záujmu médií, ktoré nám často kladú otázku- rozumie nám pacient, máme jeho podporu?

Našou odpoveďou je ubezpečenie, že neustúpime od sociálneho dialógu, ktorý sa snažíme viesť, ale zároveň žiadať kompetentných , aby sme dostávali odpovede . LOZ a OZ SaPA sa spájajú i na regionálnych úrovniach a spoločne vedú kolektívne vyjednávania v nemocniciach. Sú to nemocnice, kde ich vedenie nepovažuje zástupcov odborov za nepriateľov, ale za partnerov. Deje sa tak v Žiline, Vyšných Hágoch, Považskej Bystrici….

Podporujeme Memorandum i preto, že nastoľuje požiadavky riešenia problémov adekvátnych platieb od poisťvní, transparentných výberových konaní, zverejňovanie všetkých zmlúv medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zavedenie trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti štatutárov zdravotníckych zariadení. Dôležitým bodom je i kontrola personálnych normatívov vo všetkých ZZ, bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Sme ochotní ako prizvaní členovia kontrolných skupín dosiahnuť splnenie tejto spoločnej požiadavky a získať tak relevantné informácie o stave zdravotníckeho personálu v praxi.

Pred nami stoja mnohé problémy, ktorých sa spoločne chceme zhostiť. Máme záujem hľadať konštruktívne riešenia v prospech našich členov, zdravotníkov, chorého slovenského zdravotníctva. Nechceme byť svedkami jeho kolapsu a odlivu kvalitných odborníkov do zahraničia, či zo strany sestier, alebo lekárov. Naše spoločné smerovanie je jasné a my sme presvedčení, že spolu dosiahneme veľa – nielen pre seba, ale pre všetkých našich súčasných , ale i potencionálnych pacientov.

LOZ

Vážená novinárska obec,

Lekárske odborové združenie (LOZ) s potešením oznamuje, že dnes 22.októbra 2012 podpisujeme dohodu o spolupráci s Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek. V nemocniciach sme si najbližšími spolupracovníkmi, na zdravotné sestry aj lekárov dolieha zlá situácia v slovenskom zdravotníctve, a tak osud oboch profesijných stavov je úzko prepojený. Rozhodli sme sa preto podpísať zmluvu, ktorá naše vzájomne blízke postoje iba potvrdzuje a je jasnou odpoveďou všetkým neprajníkom, ktorí by v nás chceli vidieť rivalov. LOZ rozhodne stojí na strane zdravotných sestier! Veríme, že Ústavný súd SR rozhodne v blízkej dobe a nenechá niekoľko desiatok tisíc zdravotných sestier a pôrodných asistentiek v neistote.

Dnes zmluvy podpísané s poisťovňami nielenže nezohľadňujú reálne náklady na jednotlivézdravotnícke úkony, ale dokonca limitujú počet, ktorý preplatia. Každý úkon vykonaný nad limit lekár a nemocnica hradia z vlastného vrecka, čo považujeme za absolútne nelogické a neprijateľné. Myslíme si, že jedinou cestou ako zabezpečiť fungujúci systém je jedine cez zreálnenie platieb zdravotných poisťovní do systému, a zároveň zvýšenie transparentnosti verejných obstarávaní v nemocniciach ako ďalšieho požierača verejných financií. V takomto prostredí logicky bude vždy dochádzať k zadlžovaniu nemocníc a nedostatku finančných prostriedkov na spravodlivé ohodnotenie. K obom týmto systémovým opatreniam sa zaviazala vláda SR pri podpise nášho Memoranda, preto trváme na jeho naplnení.

Odteraz bude úsilie LOZ o kvalitnejšie slovenské zdravotníctvo a všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť koordinované so spriazneným Odborovým združením zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Sme presvedčení, že práve spojenie síl je najlepším prostriedkom dosiahnutia spoločného cieľa – kvalitnejšieho slovenského zdravotníctva, teda spokojného pacienta.