Programové vyhlásenie vlády dáva sestry medzi svoje priority v zdravotníctve: OZ SAPA reaguje na štvorročnú stratégiu rozvoja zdravotníctva

21. novembra 2023 Uverejnil

Programové vyhlásenie vlády (PVV) predstavuje kľúčový dokument novej vlády, ktorým sa bude formovať právne, hospodárske, spoločenské a kultúrne fungovanie Slovenska na najbližšie štyri roky. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SAPA) víta vyššiu prioritu vlády v oblasti zdravotnej starostlivosti pre sestry a zdravotnícky personál, je pripravené rokovať s novou vládou o realizácii Programového vyhlásenia vlády v praxi a pevne verí, že sa bude napĺňať.

Súhlasíme s názorom, že zdravie je najvyššou ľudskou hodnotou, a teší nás, že nová vláda považuje funkčný, dostupný a kvalitný zdravotný systém za svoju prioritu. V krátkodobých cieľoch oceňujeme snahu vlády sústrediť sa na personálnu stabilizáciu v zdravotníctve a novú stratégiu ľudských zdrojov, ktorá má primárne riešiť nedostatky v oblasti zdravotníckych povolaní, s dôrazom „na sestry a lekárov“. Slovné uprednostnenie povolania sestry nás príjemne prekvapilo. Pevne dúfame, že poradie dvoch zdravotníckych povolaní nie je náhodné, ale že si nová vláda skutočne uvedomuje, že pri lôžku pacienta je sestra.

Súčasný stav v pohotovostiach a na lôžkových oddeleniach, kde chýba dostatok personálu, je kritický a predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie a životy našich pacientov. Ministerstvo zdravotníctva vyjadrilo v PVV snahu zastaviť úpadok zdravotníctva a priblížiť sa výsledkom zdravotného systému západoeurópskemu štandardu. V PVV však chýba jasná formulácia a pomenovanie konkrétnych motivačných prvkov, ktorými ministerstvo plánuje „stabilizáciu personálneho a finančného prostredia“. Apelujeme na ministerstvo zdravotníctva, aby využilo všetky dostupné možnosti na zlepšenie pracovných a finančných podmienok sestier a zdravotníkov, ktorí čelia mimoriadnej fyzickej i psychickej záťaži. Situácia zdravotníkov sa stále zásadným spôsobom nezlepšuje, a preto je nevyhnutné kombinovať finančné opatrenia s posilnením ich spoločenského statusu. Uvítali by sme, keby nová vláda prejavila vôľu zaviesť výsluhové penzie aj pre všetkých zdravotníckych pracovníkov tak, ako to opäť navrhuje Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík (IVRA). Je spravodlivé a dôležité, aby boli ich mzdy a pracovné podmienky primerané ich zásluhám a záťaži v nepretržitej prevádzke. Rovnako veríme, že vláda bude hľadať efektívne spôsoby ako motivovať odchádzajúce sestry, aby zostali pracovať na Slovensku a venovali sa svojej profesii doma.

Považujeme tiež za nevyhnutné podporovať a rešpektovať sestry, ktoré investovali veľké úsilie do svojho vzdelania a odborného rastu a preto vítame záväzok vlády inovovať vzdelávanie v oblasti získania odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov. V tejto súvislosti tiež vyzývame poslancov, aby opätovne otvorili otázku povolania „praktická sestra-asistent“ a jasne rozlíšili profesie „sestra“ a „zdravotnícky asistent“. Toto, podľa nás, nešťastné názvoslovie síce na jednej strane zvýšilo záujem žiakov o štúdium, avšak prináša negatívne dopady na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Povolanie sestry by nemalo byť v žiadnom prípade vykonávané preukázateľne menej kvalifikovanými praktickými sestrami – asistentmi. Pomenovanie „sestra“ ako označenie povolania majú právo použivať iba absolventi, ktorí buď ukončili štúdium na Strednej zdravotníckej škole v odbore všeobecná sestra, detská sestra pred rokom 2004, alebo absolventi v odbore diplomovaná sestra a absolventi Vysokoškolského štúdia v odbore Ošetrovateľstvo. Z tohto dôvodu apelujeme na novú vládu, aby iniciovala diskusiu o zmene názvoslovia.

Pre OZ SAPA boli pacienti vždy prioritou a preto považujeme za kľúčové, aby financie v rezorte zdravotníctva slúžili v ich prospech. Sme radi, že štvorročná stratégia rozvoja zdravotníctva sa bude pripravovať v spolupráci s partnermi naprieč politickým a odborným spektrom, a očakávame, že nás Ministerstvo zdravotníctva SR v krátkom čase pozve do spoločnej diskusii. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek je pripravené aktívne spolupracovať na zlepšení situácie v rezorte zdravotníctva a vítame možnosť konštruktívneho dialógu, ktorý bude viesť ku konkrétnym krokom zlepšenia pracovných a mzdových podmienok pre sestry a zdravotný personál v našom zdravotníctve.

 

Za Výbor OZ SaPA            Mgr. Monika Kavecká, MHA

                                                                      predsedníčka OZ SaPA