Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SAPA) požaduje spravodlivé zmeny v zdravotníctve. Dočkajú sa sestry zaslúženého uznania a adekvátneho ohodnotenia?

14. júna 2023 Uverejnil

Nevyhovujúce pracovné podmienky, slabé mzdové ohodnotenie, nadmerná psychická záťaž ako aj odliv kvalifikovaných sestier a pôrodných asistentiek do zahraničia sú aktuálnymi témami v zdravotníctve. OZ SAPA presadzuje zmeny, ktoré výrazne prispejú k zlepšeniu starostlivosti o pacienta.

OZ SAPA presadzuje, aby materská a rodičovská dovolenka bola zarátaná ako pracovná skúsenosť pre sestry a pôrodné asistentky.Považujeme za nespravodlivé, aby matky ale aj otcovia – zdravotníci boli znevýhodňovaní preto, že sa starajú o dieťa,“ ohradzuje sa Gabika Nováková a vysvetľuje že „OZ SAPA už v minulosti žiadala započítanie každej materskej a rodičovskej dovolenky do odbornej praxe. Bohužiaľ, tento návrh bol síce prerokovaný, ale sa o ňom nehlasovalo. Je stále v prvom čítaní a preto OZ SAPA prišlo podporiť  Moniku Kaveckú a ostatných predkladateľov na zdravotnícky výbor, ktorý sa dnes konal a požiadať poslancov naprieč politickým spektrom, aby skutočne konali a zahlasovali za tieto zákony a reálne  potvrdili  záujem o zlepšenie slovenského zdravotníctva.“

OZ SAPA zároveň požaduje, aby sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracovali v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálno-právnej kurately boli odpracované roky zarátané ako odborná prax. Sestry a pôrodné asistentky sú po príchode do zdravotníckeho zariadenia nespravodlivo zaradené do nižšej platovej triedy. OZ SAPA sa prostredníctvom ministerstva zdravotníctva dlhodobo usiluje o to, aby boli všetci zdravotníci spravodlivo ohodnotení. S podporou Moniky Kaveckej navrhuje pozmeňovací návrh k zákonu 578, aby sa všetky formy pracovného času zarátavali tak, ako to ustanovuje zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. (Pri zákone č. 55/2017 Z. z. o  štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)  sa podľa § 101, ods. 1 za vykonávanie štátnej služby považuje aj čas prestávky na dojčenie, materskej dovolenky, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Podľa § 117 ods. 2 citovaného zákona o štátnej službe sa  platová tarifa podľa odseku 1 písm. a) sa za každý rok služobnej praxe zvýši o 1 %.)

OZ SAPA žiada začlenenie počtu špecializovaných sestier a sestier s pokročilou praxou do personálnych normatívov. Výrazný nedostatok personálu v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach predstavuje hrozbu pre zdravie a život pacientov. Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných sestier, aby sa zlepšila starostlivosť poskytovaná pacientom. Súčasný počet nestačí na zvládnutie prílivu pacientov, najmä na pohotovosti a lôžkových oddeleniach ich je momentálne akútny nedostatok.

OZ SAPA navrhuje zvýšenie koeficientov pre všetkých záchranárov a zdravotné sestry. Povolanie sestry nesie so sebou veľkú fyzickú, ale aj psychickú záťaž, ktorá vyplýva zo samotnej podstaty ošetrovateľskej profesie – zo sociálnych interakcií, komunikačných a iných ťažkostí, ku ktorým každodenne dochádza pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Navyše, práve sestry sú neustále pri pacientoch a ich práca je neoceniteľná. „Sestry a záchranári musia na dennej báze riešiť a prežívať problémy spojené s utrpením, bolesťou, chorobou pacientov, čo predstavuje veľkú psychickú záťaž a riziko ohrozenia vzniku syndrómu z vyhorenia,“ vysvetľuje podpredsedníčka Gabika Nováková, „je spravodlivé a dôležité, aby boli ich mzdy a pracovné podmienky primerané ich zásluhám a záťaži, ktorú nesú.“

Prioritou OZ SAPA je aj motivácia sestier, ktoré sa momentálne nachádzajú v zahraničí, aby sa vrátili a pracovali na Slovensku. Aby sme dosiahli tento cieľ, je nevyhnutné zlepšiť podmienky aby boli konkurencieschopné so štátmi, do ktorých nám najviac  odchádzajú sestry. „Je v záujme nášho zdravotníckeho systému a kvality starostlivosti o pacientov aby sme vytvorili prostredie, v ktorom si náš zdravotnícky personál nebude hľadať lepšie pracovné príležitosti za hranicami našej krajiny. Jednou z našich priorít je zlepšiť pracovné podmienky tak, aby sa náš zdravotnícky personál chcel vrátiť naspäť  ku slovenskému pacientovi,“ zdôraznila predsedníčka OZ SAPA Monika Kavecká.

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek je pevným hlasom, ktorý hovorí v prospech spravodlivosti a zlepšenia podmienok v zdravotníctve. Veríme, že naše návrhy budú vypočuté a že spoločne môžeme dosiahnuť zmenu, ktorá prinesie výhody nielen pre zdravotných pracovníkov, ale aj pre každého občana tejto krajiny.