Správa z brífingu ZOO SaPA J.A.Reimana – Prešov

11. januára 2016 Uverejnil

Správa z mimoriadnej tlačovej besedy Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri FNsP J.A.Reimana v Prešove a OZ SaPA konanej dňa 11.januára 2016

Najväčším bohatstvom organizácie, v našom prípade zdravotníckych zariadení (ďalej ZZ) sú ľudia reprezentujúci jednotlivé špecifické pracovné miesta. „Nie sme predsa tak bohatým štátom, že si môžeme dovoliť vyvzdelávať množstvo profesionálov z naších daní a následne ich nechať odísť zvyšovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí alebo mimo rezort zdravotníctva.“ Prijatá novela zákona vyháňa sestry, pôrodné asistentky (ďalej PA) a ostatných zdravotníckych pracovníkov zo systému. Žiadame preto Vládu a parlament Slovenskej republiky (ďalej SR), aby zagarantovali zachovanie a rast miest sestier, PA a ostatných zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach zákonom. Keďže vedenie prešovskej fakultnej nemocnice svojim oznamom zverejneným na vchodoch do pavilónov nemocnice zaručuje neklesnutie miezd, zachovanie časovej postupnosti, započítavanie rodičovskej a materskej dovolenky, čo prijatá novelizácia zákona nezohľadňuje, preto sa vynára otázka, ako bude môcť vedenie nemocnice zabezpečiť tieto mzdy a odkiaľ budú nato zdroje? Ako sa to premietne do poskytovanej zdravotnej starostlivosti? Nebude to viesť k zadĺžovaniu nemocnice? Aké potom budú kroky vedenia nemocnice, ak ZZ nedostane krytie mzdových nárokov pre zamestnancov? Preto nechceme, aby ministerstvo zdravotníctva prenášalo túto zodpovednosť na manažmenty nemocníc ale, aby iniciovalo zmenu zákona o odmeňovaní, tak aby sa zastabilizovali zdravotnícki pracovníci v SR lebo už zajtra bude neskoro.

Vo výpovediach k dnešnému dňu 11.januáru 2016 je viac ako 340 sestier, ktorým uplynie výpovedná lehota k 31. januáru 2016. To znamená, že od februára odíjde z nemocnice:

  • 80-100% sestier z OAIM, centrálnych operačných sál, cievnej chirurgie, chirurgie, traumatológie vrátane ambulantných zložiek, KARDIOCENTRA z Arytmol. jednotky, Koronárnej jednotky, Invazívnej kardiológie, Akútneho psychiatrického oddelenia vrátane ambulantných sestier, jednotlivých oddelení detskej fakultnej nemocnice JIRS, JIS, odd. dojčiat, batoliat a väčších detí, Perinatologického centra a novorodeneckého odd., operačných sestier z otorinolaryngológie, sestier, operačných sestier a PA z gynekológie 1.
  • 10-50% sestier KARDIOCENTRA z neinvazívnej kardiológie a Funk. diag., infekčného odd. interno-geriatrického odd.,
  • vo výpovediach sú aj sestry z interného odd., očného a 2. gynekologického operačného sálu, neurológie, onkológie.