Tlačová správa OZS a PA a SKS a PA

24. júna 2014 Uverejnil

Pracovné stretnutie s MZSR k návrhu zákona o odmeňovaní neprinieslo žiadnevýsledky.

v Bratislave dňa 24. júna 2014

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Odborové združenie sestier a pôrodnýchasistentiek v súvislosti so včerajším rokovaním s ministerkou zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr.Zuzanou Zvolenskou, ktorého predmetom bolo prerokovanie právnej úpravy regulujúcejodmeňovanie zdravotníckych pracovníkov, si dovoľuje zaslať spoločné vyjadrenie k obsahu tohtostretnutia.

Snaha a záujem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek ako aj Odborového združeniasestier a pôrodných asistentiek viesť sociálny dialóg s cieľom stabilizovať stav odmeňovania sestiera pôrodných asistentiek zostal nenaplnený. Ministerka zdravotníctva SR, napriek svojímpredchádzajúcim mediálnym vystúpeniam, nemá podporu stavovských a odborových organizáciíreprezentujúcich sestry a pôrodné asistentky pri úprave odmeňovania zdravotníckych zamestnancova čo nás najviac trápi, o túto podporu nemá záujem sa ani uchádzať. To, čo sa prezentovalo v médiáchje iba zavádzanie verejnosti, odsúvanie riešenia a naťahovanie času.

Chceme dementovať informácie pani ministerky, že s našimi organizáciami rokovala, pretože to nie jepravda. K predmetnému návrhu zákona sa naše organizácie stretli spoločne s ostatnýmiorganizáciami- SOZZ a SS, SKIZP, SKMTP, ako aj SKF trikrát, pričom nebol vyhradený dostatočnýpriestor na prerokovanie konkrétnych otázok tak závažnej právnej normy a na prezentáciu našichpožiadaviek . Zo strany ministerky zdravotníctva SR nebol ponechaný priestor na dialóg a vypočutie sipožiadaviek zástupcov sestier a pôrodných asistentiek a na včerajšom rokovaní sme zostali lenv pozícii poslucháčov, ktorým bol prezentovaný návrh zákona vypracovaný ministerstvomzdravotníctva SR bez zapracovania našich pripomienok. Zástupcovia všetkých komôr, ako ajodborových združení sa zhodli na rovnakých pripomienkach- neobmedzovať pôsobnosť zákona naštátne zariadenia, navýšiť koeficienty, zaviesť koeficienty za roky praxe v povolaniach.

Sestry a pôrodné asistentky nechcú nič viac než to, čo im už raz vláda garantovala. Hlavným záujmomSlovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Odborového združenie sestier a pôrodnýchasistentiek je pri úprave odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek stabilizácia súčasného stavu.Nami predkladané pripomienky návrhu zákona, nevnášajú žiadne nové platové požiadavky sestiera pôrodných asistentiek a našim prvoradým cieľom je stabilizácia dlhoročnej neistoty, v ktorej sanachádzajú sestry a pôrodné asistentky aj v dôsledku rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskejrepubliky.

Odmietame diskriminujúce delenie sestier a pôrodných asistentiek na štátne a ostatné -menejcenné .Sestry a pôrodné asistentky pracujú všade rovnako, podľa štandardizovaných postupov, v štátnych ajneštátnych nemocniciach či ambulanciách. V malých nemocniciach, kde nie je dostatok pomocnéhopersonálu majú navyše ešte horšie pracovné podmienky. Musia rovnako spĺňať odborné predpoklady,musia byť registrované a musia sa za vlastné peniaze vzdelávať rovnako v štátnych, ako aj neštátnychzariadeniach. Ministerka zdravotníctva SR je ministerkou pre všetky sestry a pôrodné asistentky, akoaj ostatných zdravotníckych pracovníkov bez rozdielu vlastníckych vzťahov poskytovateľa zdravotnejstarostlivosti a mala by vyvíjať snahu o zachovanie sociálneho a ekonomického statusu všetkýchzdravotníckych pracovníkov, nielen tých, ktorí pracujú v štátnych zariadeniach. Toto je iba zbavovaniesa zodpovednosti. Hovoríme o zdravotníckych zariadeniach, ktoré nás zaujímajú a o tých, ktoré násnezaujímajú? Práca zdravotníckych pracovníkov je hradená z verejného zdravotného poistenia, nie zoštátnych, či neštátnych zariadení. Predložený návrh zákona, ktorý sme si dnes mali možnosť ibavypočuť uvedenému vôbec nezodpovedá.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Odborové združenie sestier a pôrodnýchasistentiek týmto vyjadruje hlbokú nespokojnosť so spôsobom, akým sa vedie dialóg s ministerkouzdravotníctva SR pri prijímaní návrhu zákona ako aj so samotným jeho obsahom. Kroky, ktoré realizujeministerka zdravotníctva SR, nútia Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek so svojímpartnerom Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek zamýšľať sa nad voľbou a použitímvhodných nástrojov sociálneho dialógu. Je jasné a zrejmé, že rokovania neviedli k dohode a žebudeme sestrám a pôrodným asistentkám odporúčať razantnejšie kroky a je na nich, ako sarozhodnú. Či budú tráviť celý čas v práci a živiť svoje rodiny z platu 450 EUR, alebo si štát uvedomí, ženás potrebuje a patrične našu prácu ohodnotí, čiže dostaneme akceptovateľné garancie.

So Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, ako aj OZS a PA, ako zástupcov sestiera pôrodných asistentiek bolo na včerajšom stretnutí dohodnuté prvé bilaterálne rokovanie s MZSR nadeň 2.7.2014. Náš postup bude závisieť od vývinu rokovaní a od postoja MZSR. Prosíme médiá, abyo týchto skutočnostiach objektívne informovali občanov a verejnosť, ktorých podporu sestrya pôrodné asistentky, ako aj ostatní zdravotnícky pracovníci majú.Mgr. Iveta Lazorová
Prezidentka SKSaPA


Mgr. Monika Kavecká
predsedníčka OZ SaPATáto tlačová správa v PDF