Predsedníčka ÚS SR – PREČO SME ROZHODLI PRÁVE TAK.

29. júna 2014 Uverejnil

Pozdravujem vás milí odborári,
posielam vám článok ako Ústavný súd zdôvodnil svoje rozhodnutie.
A mimochodom nikto zatiaľ nereflektoval na návrh MZ ?….? či?

Článok:

Zvýšenie platov sestier nesmie ohroziť podnikanie

(26.06.2014; Hospodárske noviny; mut. , NÁZORY A ANALÝZY , s. 11; Ivetta Macejková)

PREČO SME ROZHODLI PRÁVE TAK

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, ktorým sa mali výrazne zvýšiť ich platy, nie je v súlade s ústavou. V predmetnej veci išlo o vyvažovanie medzi ústavnou ochranou podnikateľského majetku zamestnávateľov (firiem) proti neprimeranému zaťaženiu na jednej strane – a uplatnením verejného záujmu na adekvátnom ohodnotení sestier, a teda na riadnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti na strane druhej. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mali v priebehu dvoch mesiacov významne zvýšiť mzdy sestrám.

Ochrana podnikania

Ústavný súd, vedomý si zložitosti sektora zdravotníctva, ako aj vlastných expertných a demokratických limitov, konštatoval, že nemôže nevidieť mieru a časový kontext zvýšenia nákladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pri posudzovaní napadnutého zákona bolo podľa Ústavné ho súdu nanajvýš dôležité, že nešlo o zvýšenie v klasickom trhovom prostredí, kde by poskytovateľ mohol kompenzovať zvýšené náklady zvýšením ceny poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Napadnutý zákon tak mohol mať pre niektorých poskytovateľov tzv. vytesňujúci efekt, s dôsledkami aj pre zamestnanosť sestier. Napríklad pre malé ambulancie, kde pracuje jeden lekár s jednou staršou zdravotnou sestrou, mohli vznikať značné ekonomické problémy s úvahami o zmysluplnosti ďalšej činnosti. Záťaž pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti by bola podľa Ústavného súdu ústavne akceptovateľnejšia, ak by zvýšenie bolo miernejšie, alebo by bolo kompenzované vstupmi do systému, a ak by prípadne bolo rozložené na dlhšie časové obdobie. Ústavný súd konštatoval, že verejný záujem na mzdách sestier bol v danej právnej úprave presadený príliš zaťažujúcim spôsobom vo vzťahu k majetku nemocníc a ambulancií. Verejný záujem na zvýšení platov sestier bol vykúpený neprimeranou a náhlou záťažou majetku neštátnych poskytovateľov, čo znamená, že právna úprava vykazovala neproporcionalitu, jednostrannejšie sledujúc len jednu ústavnú hodnotu. Došlo tak k nesúladu nie podstaty, ale kvantitatívnych parametrov Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd v tejto súvislosti zdôraznil, že v danom prípade nepovažoval za ústavne nesúladnú podstatu samotnú ideu napadnutého zákona, ale kombináciu konkrétneho ekonomického a časového tlaku, ktorý v súčasnom modeli zdravotníctva pôsobí na niektorých neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Na ťahu je parlament

Napriek tomu, že v celej veci akcentoval rozlišovanie medzi štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pri samotnom vyslovení nesúladu bol presvedčený, že nie je možné s dostatočnou presnosťou definovať, ktorých poskytovateľov považovať za štátnych a ktorých nie. Z dôvodu právnej istoty a kvôli možnosti opätovne upraviť mzdy celému stavu sestier sa Ústavný súd rozhodol vysloviť nesúlad bez uvedeného rozlišovania. Zákonodarca má tak priestor komplexne upraviť dané pravidlá. Ústavný súd nevyhovel návrhu v časti, v rámci ktorej navrhovateľ namietal, že zákonodarca napadnutým zákonom zvýhodnil jednu skupinu z celej množiny zdravotníckych pracovníkov, čím malo dôjsť k nesúladu napadnutej právnej úpravy s Ústavou Slovenskej republiky.

Bez diskriminácie

Ústavný súd konštatoval, že z hľadiska námietky diskriminácie voči nelekárskym zamestnancom v zdravotníctve je namietaná právna úprava ústavne súladná a nie je ústavne vyrušujúca“ ani v širšom zmysle vnímaného princípu rovnosti, a to vo vzťahu k lekárom. Napadnutý právny predpis vyhovoval požiadavkám ústavného testu rovnosti zdôrazňujúceho akcesoritu s konkrétnym základným právom alebo slobodou.

Ivetta Macejková predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

V malých ambulanciách, kde pracuje jeden lekár s jednou zdravotnou sestrou, by mohli vznikať ekonomické problémy.

“ „S pozdravom
Monika Kavecká“