Tlačová správa OZ SaPA 2.7.2014

2. júla 2014 Uverejnil

ODBOROVÉ ZDRUŽENIE SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Amurská 71, 821 06 Bratislava
V Bratislave, 2.7.2014

Vážení predstavitelia médií,

v utorok 1. júla tohto roku sa uskutočnilo stretnutie s ministerkou zdravotníctva SR ZuzanouZvolenskou k návrhu právnej úpravy odmeňovanía zdravotníckych pracovníkov. Odborovézdruženie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA), ako aj Slovenská komora sestiera pôrodných asistentiek (SKSaPA) opätovne jasne formulovali princípy, na ktorých by malobyť založené odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek.

Prvým princípom je stabilizácia platov minimálne na úrovni zrušeného zákona o minimálnychmzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek tak, ako nám to už raz vláda SRgarantovala a Národná rada SR takmer jednohlasne prijala. OZ SaPA aj SKSaPA zhodneodmietajú delenie sestier na štátne a neštátne, pričom druhé menované by mali byť v otázkefinačného ohodnotenia znevýhodnené. Opätovne zdôrazňujeme, že tak štátne ako aj neštátnezdravotnícke zariadenia sú v prevažnej miere financované z verejných zdrojov, preto aj sestrypracujúce v týchto zariadeniach majú mať rovnaké garancie platov. Vzhľadom k výškekoeficientov navrhovaných ministerstvom zdravotníctva trváme na určení ďalšieho kritéria,ktoré bude pri odmeňovaní zohľadňovať roky praxe sestier a pôrodných asistentiek, ako aj nanavýšení koeficientov odbornosti vzhľadom na náročnosť pracovných činností, ktoré sestrya pôrodné asistentky vykonávajú, ich rozsah a zodpovednosť.

Bohužiaľ ani na utorňajšom stretnutí nedošlo k dohode vo veci odmeňovania sestiera pôrodných asistentiek medzi ministerstvom zdravotníctva a OZ SaPA a SKSaPA. Smepresvedčené, že súčasné tempo rokovaní je absolútne nedostatočné vzhľadom na naliehavosťriešenia problematiky a preto je nevyhnutné ho zintenzívniť. Stav legislatívnehobezdomovectva, v akom sa sestry a pôrodné asistentky nachádzajú, má priamy dopad nakvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a práve Ministerstvu zdravotníctva SR ako jehogarantovi by malo na prvom mieste záležať, aby sa tento neprijateľný stav vyriešil čo najskôr.Mgr. Monika Kavecká,
predsedníčka OZS a PA
Phone: 0907 944 088, E – mail: ozsapa.sk@gmail.com


Mgr. Iveta Lazorová,
prezidentka SKSaPA
IČO: 42262496, Account No.: 302454459 / 0200


Táto tlačová správa v PDF