Zasadnutie Rady predsedov, Výboru a Revíznej komisie OZ SaPA

28. februára 2014 Uverejnil

Zasadnutie Výboru a Revíznej komisie OZ SaPA s Radou predsedov OZ SaPA


V Žiline 21.02.-22.02.2014

    V dňoch 21.02. – 22.02.2014 sa uskutočnilo zasadnutie výboru OZ SaPA a Rady predsedov OZ SaPA, ktorého sa zúčastnili členovia Výboru, Revíznej komisie OZ SaPA a členovia Rady predsedov OZ SaPA. Zasadnutie sa konalo podľa ustanovení zakotvených vo vnútorných poriadkoch OZ SaPA. Rokovanie prebiehalo podľa programu s diskusiou na záver každého bodu.

    Výbor OZ SaPA prezentoval správu o činnosti od predchádzajúceho zasadnutia, správu o hospodárení za rok 2013, návrh rozpočtu na rok 2014. Revízna komisia (RK) prezentovala správu o činnosti RK. Po diskusii k jednotlivým správam a návrhu rozpočtu členovia Rady predsedov jednotlivé správy a návrh rozpočtu schválili. Boli prerokované aj ďalšie body podľa programu.

    V súvislosti s vážnou situáciou, v ktorej sa sestry a pôrodné asistentky ocitli, legislatívne bezdomovectvo“, neexistencia zákonnej normy pre odmeňovanie, vyústila do stavu, že jednotliví riaditelia nemocníc zneužívajú túto situáciu k návrhom znižovania mzdového ohodnotenia sestier a pôrodných asistentiek. Výbor a Rada predsedov OZ SaPA na svojom zasadnutí vyjadrili podporu všetkým sestrám a pôrodným asitentkám, ktoré sa ohradili proti znižovaniu miezd vedeniami nemocníc a ponúkli podporu pri vyjednávaní.

    Počas rokovania boli navrhované uznesenia, ktoré následne členovia Rady predsedov OZ SaPA prijali.

    Bližšie informácie budú zaslané členom Rady predsedov OZ SaPA a predsedom ZOO SaPA.

“ „Výbor OZ SaPA“