Odpovede politických strán na predvolebné otázky OZ SaPA

16. októbra 2019 Uverejnil

OZ SaPA sformulovalo a zaslalo relevantným politickým stranám 8 otázok, ktoré sa týkajú zlepšenia situácie sestier, pôrodných asistentiek a ďalších zdravotníkov v našom sektore. Cieľom je spoznať názory a konkrétne návrhy strán pred voľbami v oblasti, ktorá sa bytostne týka nielen zdravotníckeho personálu, ale aj pacientov. Dostali sme odpovede od 3 politických strán, ďalšie dve nás pozvali na stretnutie, resp. avizovali zodpovedanie pri predstavení ich politického programu. Nižšie prinášame ich odpovede v plnom znení podľa abecedného poradia.

Oslovené strany (zoradené abecedne): KDH, KÚ, Most-Híd, OĽANO, PS, SAS, SME Rodina, SMER-SD, SMK, SNS, SPOLU, Za ľudí
Odpovede poslali: SAS, SMK, SPOLU
Iné reakcie: KDH, SME Rodina

MUDr. Ján Hencel z KDH navrhol osobné stretnutie vzhľadom k tomu, že problematika nedostatku sestier a jeho riešenia je súčasťou ich volebného programu.

Za SAS odpovedala p. Janka Cigániková:
1. Akými konkrétnymi opatreniami chcete zabrániť odčerpávaniu zdrojov zo zdravotníctva napr. do finančných skupín na úkor pacientov a kvality zdravotnej starostlivosti?
Presná regulácia zisku ZP na obmedzené percento, aj to len ak splnia vopred dohodnuté a stanovené podmienky, zabránenie zadlžovaniu nemocníc zmenou financovania a následným zavedením tzv. dlhovej brzdy pri súčasnej premene štátnych nemocníc na a.s., dokončenie DRG, skončenie financovania opatrení sociálnej politiky z rozpočtu verejného zdravotníctva a prechod na ich financovanie z rozpočtu MPSVaR
2. Ste za to, aby personálne a materiálovo-technické normatívy boli zakotvené v zákone, aby ich nemohlo ministerstvo zdravotníctva meniť bez odborného podkladu, napr. na nátlak lobistických skupín?
NIe. To nie je cesta, pretože lobby fungujú aj v NR SR. Ak budú normatívy zakotvené v zákone, odborná debata sa zmení na politickú. Sme však za odborné usmernenia a povinnosť ich reálneho dodržiavania, za kontrolu dodržiavania ich aj platnej legislatívy.
3. Ste za to, aby sa sestry a pôrodné asistentky ako odborníčky na ošetrovateľskú starostlivosť podieľali na tvorbe zákonov, legislatívy slovenského zdravotníctva, aby neboli prehliadané, ale aby boli súčasťou odborných tímov a spolutvorcami legislatívy a ak áno, akými opatreniami to chcete zabezpečiť?
Sme za to, aby sa zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek zúčastňovali na tvorbe legislatívy. V našom programe uvádzame, že ich budeme prizývať do pracovných skupín, ktoré budú pripravovať novú legislatívu. Samozrejme, profesionálne združenie sestier a pôrodných asistentiek patria medzi subjekty zúčastňujúce sa pripomienkového konania k novej legisltíve.
4. Súhlasíte s tým, aby sa sestry a pôrodné asistentky ako odborníčky na ošetrovateľskú starostlivosť podieľali na riešení a zavádzaní stratifikácie slovenského zdravotníctva a ak áno, akým spôsobom a konkrétnymi opatreniami to chcete zabezpečiť?
Sme za to, aby sa zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek zúčastňovali na riešení a zavádzaní tzv. stratifikácie nemocníc. Chceme, aby sa významne podieľali na reprofilácii oddelení na následnú a dlhodobu starostlivosť. Pokiaľ na MZ SR vznikne tím, ktorý bude monitorovať a usmerňovať proces stratifikácie nemocníc, členom bude aj reprezentantka sestier a pôrodných asistentiek.
5. Akým spôsobom, akými konkrétnymi opatreniami chcete zastaviť odchody sestier a pôrodných asistentiek zo slovenského zdravotníctva, aby sme nepatrili na chvost EU v počte sestier na 1000 pacientov a zbytočne tak neohrozovali zdravie a životy pacientov?
Vidíme dva dôležité faktory, ktoré môžu zastaviť odchody sestier a pôrodných asistentiek zo slovenského zdravotníctva. Ide o vyššie spoločenské uznanie ich práce, a s tým súvisiace vyššie finančné ohodnotenie. V našom programe počítame s rozširovaním kompetencií sestier a pôrodných asistentiek (napríklad podporíme aj aby sestry a pôrodné asistentky mohli byť samostatnými poskytovateľmi ZS), čo zvýši spoločenské uznanie ich práce. V oblasti miezd chceme zmraziť platový automat pri súčasnom postupnom zvyšovaní celkového objemu miezd. Bude to znamenať, že platy nikomu neklesnú pod súčasnú úroveň, ale z nového navýšeného balíka na mzdy dostanú pridané najmä tí, ktorí si to zaslúžia. Platový automat škodlivo nivelizuje mzdy, a nedáva možnosť náležite ohodnotiť prácu dobrých a špičkových zamestnancov. V dnešnom ponímaní a plánovaní prostriedkov každý dostáva presne tú mzdu, na ktorú má nárok podľa zákona, čo podľa nás potláča snahu podávať lepšie výkony a preukazovať snahu a tiež slúži ako výhovorka zamestnávateľom, ak sestry oprávnene pýtajú trhovú cenu za svoju prácu. Tá je totiž pri ich dôležitosti a nedostatočnom počte ďaleko vyššia ako stanovuje platový automat. Ďalšou cestou ako čiastočne nahradiť chýbajúce sestry a pôrodné asistentky, ktorú podporíme, je zavádzanie nových technológií, ktoré môžu nahradiť zložitú manuálnu prácu (napríklad liekový sklad). Reálne tak aj s menším počtom sestier a pôrodných asistentiek sa dosiahne rovnaká kvalita starostlivosti o pacienta, čo je naša absolútna priorita. Urobíme všetko preto, aby sa sestry a PA mohli viac venovať svojej odbornej práci a pacientom, ako byrokracii.
6. Akými konkrétnymi krokmi plánujete zlepšiť dodržiavanie zákonníka práce, motiváciu a pracovné podmienky zdravotníckeho personálu v slovenskom zdravotníctve?
V našej reforme predpokladáme prehodnotenie materiálovo-technických a personálnych normatívov pre jednotlivé pracoviská. Po ich schválení budeme ich dodržiavanie vyžadovať pod hrozbou sankcií na všetkých typoch pracovísk. Budeme dbať na pravidelné kontroly u všetkých typov poskytovateľov.
7. Akými konkrétnymi krokmi chcete zvýšiť počty sestier a pôrodných asistentiek v slovenských nemocniciach, aby sa zlepšovala a nie zhoršovala zdravotná starostlivosť o pacientov?
Opatrenia ako reprofilácia nemocníc, zrušenie platového automatu, prísne vyžadované dodržiavanie personálnych normatívov a zvýšené kompetencie sestier prispejú k rýchlejšiemu rastu platov sestier, čo zvýši atraktivitu tohto povolania a záujem o prácu sestry a pôrodnej asistentky. Ďalšími cestami ako čeliť nedostatku sestier sú využívanie technológii, ktoré nahradia rutinnú prácu sestier v niektorých oblastiach.
8. Akými konkrétnymi krokmi chcete priťahovať mladú generáciu k povolaniu sestier a pôrodných asistentiek – aby študovali tieto odbory a aby sa v zdravotníctve dlhodobo zamestnali?
Vrátime sa k úcte, ktorú toto povolanie užívalo v minulosti a dnes je devalvované nie len ohodnotením sestier a prostredím v ktorom musia pracovať, ale častokrát aj samotnými lekármi, pacientami, alebo horšie, politikmi. K tomu, aby toto povolanie požívalo zaslúženú úctu musíme prispieť všetci a bude to dlhý proces. SaS to bude mať o to ťažšie, že nie sme populisti a ako vidíte, chystáme sa aj na tvrdšie opatrenia, ktoré sa zrejme nestretnú s obľubou. Vopred to však na rovinu priznávame. Rozumieme tomu, sme pripravení trpezlivo diskutovať a urobiť nevyhnutné. To všetko za účelom úspory a možnosti navýšenia zdrojov do zdravotníctva. Ak sa nám to spoločnými silami podarí, sestry budú nielen pracovať v modernom prostredí s využitím elektronizácie, budú mať viac času na pacienta, čo povedie k ich vyššej spokojnosti. Budú mať tiež možnosť rastu, ale ich zamestnávateľom zostane viac zdrojov na ich odmeňovanie, čo urobia radi, pretože byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bez sestry nie je možné a v budúcnosti viac nebude možné nekonečné navyšovanie práce a služieb. Navyše, sestra si bude môcť privyrobiť, ak o to bude mať záujem ako samostatný poskytovateľ, alebo v ADOSoch. Do takéhoto prostredia sa študenti ošetrovateľstva opäť pohrnú, čo sme ochotní podporiť diskusiou o štipendiách. To však bude mať zmysel až vo chvíli, keď nám viac sestier zostane doma a vo svojej profesii, čo sa stane po splnení predošlých podmienok. Je to dlhá cesta, ale sme na ňu zodpovedne pripravení a dostatočne silní.

Zuzana Šebová zo SME RODINA poďakovala za otázky a reagovala tým, že budú zodpovedané pri predstavení ich volebného program v septembri.

Pani Gabriella Németh, podpredsedníčka SMK pre sociálne veci a zdravotníctvo zaslala tieto odpovede:
1. Akými konkrétnymi opatreniami chcete zabrániť odčerpávaniu zdrojov zo zdravotníctva napr. do finančných skupín na úkor pacientov a kvality zdravotnej starostlivosti?
Nehovoríme nič nové, ak skonštatujeme, že obyvateľstvo Slovenska rapídne stárne. Neustále rastie počet seniorov, ktorých liečenie je o niekoľko násobne drahšie, ako zdravotná starostlivosť mladých ľudí, a navyše nám pôrodnosť stagnuje, alebo klesá. Slovensko v porovnaní s okolitými štátmi dáva do zdravotníctva viac peňazí, ale v efektivite zaostáva. U nás zomierajú ľudia na také diagnózy, ktoré v okolitých, vyspelých štátoch už dokážu vyliečiť. Zdroje, ktoré má zdravotníctvo k dispozícii je potrebné efektívnejšie prerozdeľovať, aj za cenu stratifikácie, alebo optimalizácie siete zdravotníckych zariadení. Pôsobenie finančných skupín, ktoré pôsobia v slovenskom zdravotníctve treba podrobiť dôkladnej a systematickej kontrole, aby zo spoločného balíka financií im plynuli iba zdroje, za ktorými sú konkrétne a merateľné výkony. Pre SMK predstavuje zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a dostupnosť zdravotníckych služieb prioritu.
2. Ste za to, aby personálne a materiálovo-technické normatívy boli zakotvené v zákone, aby ich nemohlo ministerstvo zdravotníctva meniť bez odborného podkladu, napr. na nátlak lobistických skupín?
Áno, jednoznačne. Obdobne, ako sú v zákone č.448/2008 Z-z. v znení neskorších predpisov zakotvené personálne a materiálovo-technické normatívy pre poskytovanie sociálnych služieb, treba zakotviť normatívy aj pre zdravotníctvo. SMK je za zvýšenie odvodu pre poistencov štátu a zakotvenie jeho výšky do zákona, aby sa nemohla zneužívať na politické ciele. Zároveň sme za to, aby financie určené pre zdravotníctvo boli taxatívne rozdelené podľa potrieb pre jednotlivé oblasti zdravotníctva.
3. Ste za to, aby sa sestry a pôrodné asistentky ako odborníčky na ošetrovateľskú starostlivosť podieľali na tvorbe zákonov, legislatívy slovenského zdravotníctva, aby neboli prehliadané, ale aby boli súčasťou odborných tímov a spolutvorcami legislatívy a ak áno, akými opatreniami to chcete zabezpečiť?
Zástupca zdravotných sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) má byť členom výboru pre zdravotníctvo s hlasom poradným.
4. Súhlasíte s tým, aby sa sestry a pôrodné asistentky ako odborníčky na ošetrovateľskú starostlivosť podieľali na riešení a zavádzaní stratifikácie slovenského zdravotníctva a ak áno, akým spôsobom a konkrétnymi opatreniami to chcete zabezpečiť?
Detto, ako hore.
5. Akým spôsobom, akými konkrétnymi opatreniami chcete zastaviť odchody sestier a pôrodných asistentiek zo slovenského zdravotníctva, aby sme nepatrili na chvost EU v počte sestier na 1000 pacientov a zbytočne tak neohrozovali zdravie a životy pacientov?
Dlhodobo sľubované a nedostatočne riešené zvýšenie platov a zlepšenie pracovných podmienok sestier a PA v spolupráci s predstaviteľmi OZ SaPA treba čo najskôr realizovať s prihliadnutím na neustále sa zvyšujúce životné náklady.
6. Akými konkrétnymi krokmi plánujete zlepšiť dodržiavanie zákonníka práce, motiváciu a pracovné podmienky zdravotníckeho personálu v slovenskom zdravotníctve?
Dodržiavanie zákonníka práce má v kompetencii Inšpektorát práce, ktorý má riešiť aj konkrétne prípady na základe podnetov. Preto považujeme za nutné personálne posilniť túto inštitúciu a zvýšiť informovanosť verejnosti o jej kompetenciach, aby sa pracovníci zdravotníctva obrátili na ňu s dôverou so svojimi problémami a podnetmi. Máme za to, že nami navrhované legislatívne zmeny na zavedenie personálnych a materiálnych normatívov zabezpečia postupné zlepšovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti a budú aj motiváciou pre budúci zdravotnícky personál.
7. Akými konkrétnymi krokmi chcete zvýšiť počty sestier a pôrodných asistentiek v slovenských nemocniciach, aby sa zlepšovala a nie zhoršovala zdravotná starostlivosť o pacientov?
Jednoznačne musia byť zdravotné sestry a PA lepšie finančne ohodnotené a musia mať vytvorené dobré pracovné podmienky na výkon ich profesie. Na to má slúžiť aj nami vyššie spomenutá navrhovaná zmena legislatívy. Nie je to všeliek, ale na začiatok je veľmi účinné opatrenie, aby sme sa posunuli o krok vpred.
8. Akými konkrétnymi krokmi chcete priťahovať mladú generáciu k povolaniu sestier a pôrodných asistentiek – aby študovali tieto odbory a aby sa v zdravotníctve dlhodobo zamestnali?
Okrem vytvorenia legislatívneho pozadia účinného a motivačného prostredia bude treba hľadať ďalšie možnosti, ktoré budú zvyšovať atraktivitu zdravotníckeho povolania nie iba sestier a PA, ale aj lekárov, laborantov, ošetrovateľov atď. Z dôvodu alarmujúceho nedostatku lekárov a lekárov špecialistov, zdr. sestier a PA navrhujeme rozbehnúť národný program lacného nájomného bývania, zaviesť stabilizačný príspevok pre absolventov a finančnú podporu na zvyšovanie kvalifikácie. Treba zvyšovať na základných a stredných školách informovanosť o zavedení nových opatrení a legislatívnych zmien, ktoré majú byť motiváciou pre nastávajúcich zdravotníkov.

Pán Tomáš Belobrad z organizačného tímu strany SPOLU zaslal tieto odpovede s poznámkou, že gestorom pre oblasť zdravotníctva v SPOLU je pán Oskar Dvořák):
1. Akými konkrétnymi opatreniami chcete zabrániť odčerpávaniu zdrojov zo zdravotníctva napr. do finančných skupín na úkor pacientov a kvality zdravotnej starostlivosti?
Férová súťaž je v tomto prípade nevyhnutnosť. Našim kľúčovým opatrením, ako ju dosiahnuť, je zákaz krížového vlastníctva. Jeden subjekt nemôže vlastniť nemocnice, lekárne aj poisťovne. Je to očividný konflikt záujmov – najmä voči pacientovi.
2. Ste za to, aby personálne a materiálovo-technické normatívy boli zakotvené v zákone, aby ich nemohlo ministerstvo zdravotníctva meniť bez odborného podkladu, napr. na nátlak lobistických skupín?
Myslíme si, že nie je potrebné definovať každý technický detail zákonom. Štát by mal byť do istej miery flexibilný, napríklad aj pre nevyhnutnosť technologických inovácií. Na druhej strane dôrazne odsudzujeme, aby sa legislatíva menila účelovo na základe lobistických tlakov a nie na základe toho, aby najviac pomohla pacientom. Štát by mal vynucovať kvalitu najmä cez definovanie štandardov (ktoré môžu zahŕňať aj personálne normatívy) a ich dôkladne vynucovanie, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu pacientov.
3. Ste za to, aby sa sestry a pôrodné asistentky ako odborníčky na ošetrovateľskú starostlivosť podieľali na tvorbe zákonov, legislatívy slovenského zdravotníctva, aby neboli prehliadané, ale aby boli súčasťou odborných tímov a spolutvorcami legislatívy a ak áno, akými opatreniami to chcete zabezpečiť?
Áno, zdravotníci by mali určite spoluvytvárať novú legislatívu. Nielen preto, lebo sa ich priamo dotýka, majú tiež detailný prehľad, ako systém funguje zvnútra. Plánujeme vytvorenie nového inovačného inštitútu, ktorého úlohou by bola práve spolupráca so všetkými dôležitými aktérmi pri zavádzaní inovácií do praxe.
4. Súhlasíte s tým, aby sa sestry a pôrodné asistentky ako odborníčky na ošetrovateľskú starostlivosť podieľali na riešení a zavádzaní stratifikácie slovenského zdravotníctva a ak áno, akým spôsobom a konkrétnymi opatreniami to chcete zabezpečiť?
Ako spomíname vyššie, myslíme si, že všetci zdravotníci by mali byť súčasťou tvorby každej novej reformy. Otvorená komunikácia by mala byť súčasťou každého dobre fungujúceho ministerstva.
5. Akým spôsobom, akými konkrétnymi opatreniami chcete zastaviť odchody sestier a pôrodných asistentiek zo slovenského zdravotníctva, aby sme nepatrili na chvost EU v počte sestier na 1000 pacientov a zbytočne tak neohrozovali zdravie a životy pacientov?
Dôvody pre odchod sestier a ostatného zdravotníckeho personálu do zahraničia sú podľa nášho nedávneho prieskumu podobné ako pri lekároch. Zlé vybavenie nemocníc, zlé zamestnanecké podmienky, slabé vzdelávacie možnosti, politizácia manažmentov či chýbajúca vízia na zlepšenie situácie zo strany vlády. V porovnaní s väčšinou krajín vyspelého sveta majú však sestry aj horšie platové podmienky. Jednou z hlavných úloh novej vlády bude zastaviť odliv personálu a zároveň prilákať slovenský personál späť na Slovensko. Myslíme si, že ak sestrám v zahraničí ponúkneme dobré podmienky, oveľa radšej budú pracovať vo svojej rodnej krajine, ako napríklad opatrovať starých ľudí za hranicami.
6. Akými konkrétnymi krokmi plánujete zlepšiť dodržiavanie zákonníka práce, motiváciu a pracovné podmienky zdravotníckeho personálu v slovenskom zdravotníctve?
V prvom rade potrebujeme zabezpečiť, aby bol personál nemocníc v plnom stave. Nemyslíme len lekárov a sestry, ale aj sanitárov či a iných administratívnych pracovníkov. S tým je spojený prenos kompetencií, ale aj zavádzanie inovácií na zníženie preťaženosti personálu. Kľúčový je tiež lepší manažment zariadení, ktorý si váži prácu zdravotníkov a vytvára im vhodné podmienky na prácu a podávanie kvalitných výkonov.
7. Akými konkrétnymi krokmi chcete zvýšiť počty sestier a pôrodných asistentiek v slovenských nemocniciach, aby sa zlepšovala a nie zhoršovala zdravotná starostlivosť o pacientov?
Ako hovoríme aj pri otázke 5, potrebujeme nevyhnutne zainvestovať do rozvoja nemocníc, zlepšiť riadenie nemocníc, zabezpečiť kvalitné možnosti vzdelávania, ale najmä postupne zdvihnúť platy na úroveň priemeru OECD. Potrebujeme sa tiež baviť o tom, ako odbremeniť sestry od prebytočných úkonov. Riešením by mohol byť prenos kompetencií na administratívny či iný zdravotnícky personál.
8. Akými konkrétnymi krokmi chcete priťahovať mladú generáciu k povolaniu sestier a pôrodných asistentiek – aby študovali tieto odbory a aby sa v zdravotníctve dlhodobo zamestnali?
Odpoveď na túto otázku nájdete pri otázke 5 a sedem. Každopádne sme presvedčení, že sestry budú hrať kľúčovú úlohu pri prechode nášho zdravotníctva na skutočne moderný systém, do ktorého začneme zavádzať inovácie, kvalitu a lepšiu dostupnosť pre pacienta. Nebránime sa po diskusii so sestrami možnosti prideliť im viacero kompetencií za cieľom efektívnejšej organizácie práce.

MUDr. Ján Hencel z KDH navrhol osobné stretnutie vzhľadom k tomu, že problematika nedostatku sestier a jeho riešenia je súčasťou ich volebného programu. Odpovede na naše otázky sme dostali dodatočne a dopĺňame:

1. Akými konkrétnymi opatreniami chcete zabrániť odčerpávaniu zdrojov zo zdravotníctva napr. do finančných skupín na úkor pacientov a kvality zdravotnej starostlivosti?
Podporíme zákon o obmedzení zisku zdravotných poisťovní. Podporíme zákon proti krížovému vlastníctvu v zdravotníctve. Predložíme zákon o financovaní zdravotníctva na obdobie 10 až 20 rokov za účelom stabilizácie financovania zdravotníctva. Zvýšime transparentnosť pri výberových konaniach na menežerov zdravotníckych zariadení. Podporíme sieťovanie ústavných zdravotníckych zariadení zriadených štátom. Zavedieme proces ozdravného plánu a nútenej správy aj u zdravotníckych zariadení zriaďovaných štátom. Zabezpečíme transparentnejšie a lacnejšie nákupy v zdravotníctve, za účelom obmedzenia neefektívne vynakladaných prostriedkov.
Zvýšime kontrolu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a využívaním zdrojov z verejného zdravotného poistenia. Obmedzíme úniky financií pri nesprávne nastavenej legislatíve pri liekoch, hlavne biosimilárnch, generík, ako aj liekov na výnimky za účelom ich efektívnejšieho využitia pre pacienta. Podporíme vznik rady pre rozpočtovú zodpovednost v zdravotníctve.
2. Ste za to, aby personálne a materiálovo-technické normatívy boli zakotvené v zákone, aby ich nemohlo ministerstvo zdravotníctva meniť bez odborného podkladu, napr. na nátlak lobistických skupín?
Áno, aj keď dôležité je hlavne dodržiavanie platnej legislatívy a vymožiteľnosť práva. Legislatíva poskytuje ošetrovateľstvu a pôrodnej asistencii právne uznanie, chráni prax sestier a pôrodných asistentiek, určuje hranice, v ktorých sa sestry a pôrodné asistentky pohybujú aby mohli čo najbezpečnejšie poskytovať zdravotnú starostlivosť.
3. Ste za to, aby sa sestry a pôrodné asistentky ako odborníčky na ošetrovateľskú starostlivosť podieľali na tvorbe zákonov, legislatívy slovenského zdravotníctva, aby neboli prehliadané, ale aby boli súčasťou odborných tímov a spolutvorcami legislatívy a ak áno, akými opatreniami to chcete zabezpečiť?
Už v súčasnosti sa môžu sestry a pôrodné asistentky podieľať na tvorbe legislatívnych noriem ale len v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Tento postup nie je dostatočný. Podporíme, aby odborné spoločnosti, komory ktoré zastupujú cieľové skupiny boli aktívne zapájané už v úvode do tvorby legislatívy, nie len pri jej pripomienkovaní.. Sestra je dôležitou súčasťou multidisciplinárneho tímu,, ich úsudok a názory treba brať vážne, pretože nezastupiteľnou mierou aktívne prispievajú do liečebného procesu. Nesmieme zabúdať na to, že už v roku 2000 sme sa v Mníchovskej deklarácii zaviazali využívať ich potenciál v riadení a to nielen ošetrovateľskej starostlivosti.
MZ SR a Zdravotnícky výbor NR SR bude aktívne prizývať odborné spoločnosti ktoré zastupujú sestry a pôrodné asistentky k tvorbe legislatívy. Sestry by sa mali aktívne zapájať do politiky štátu (Mníchovská deklarácia, 2000). KDH ponúka sestrám možnosť meniť systém a to cestou kandidovať do parlamentu na ich kandidátke.
4. Súhlasíte s tým, aby sa sestry a pôrodné asistentky ako odborníčky na ošetrovateľskú starostlivosť podieľali na riešení a zavádzaní stratifikácie slovenského zdravotníctva a ak áno, akým spôsobom a konkrétnymi opatreniami to chcete zabezpečiť?
V súvislosti so sériou legislatívnych zmien v dlhodobej starostlivosti chceme akcentovať kľúčový význam sestier SR pre úspešné naplnenie cieľov dlhodobej starostlivosti. V dobre nadrezortne nastavenom systéme dlhodobej starostlivosti sestry ochránia pacientov pred zbytočným pobytom v nemocnici či úmrtím. Sestry manažérky veľmi kompetentne vedú a rozvíjajú významné piliere dlhodobej starostlivosti. Vo vyspelých zahraničných systémoch sestry v globálnom rozsahu úspešne vedú nielen agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, no manažujú ošetrovateľskú starostlivosť v rôznych úrovniach domov ošetrovateľskej starostlivosti či geriatrických centrách.
Sestry, vedia garantovať efektívne a etické sústredenie kvalitnej dlhodobej starostlivosti v priestore primárnej starostlivosti, mimo nemocníc. Cítia zodpovednosť participovať na nevyhnutnom pozitívnom vývoji, ktoré v budúcnosti zabránia javom nezabezpečenia adekvátnej starostlivosti v situácii choroby a nevládnosti. Zároveň, predčasnému, nedôstojnému umieraniu, utrpeniu či bezmocnosti.
Sestry a pôrodné asistentky cez svojich zástupcov budú pozývané na pracovné stretnutia na MZ SR pri riešení podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti do ktorej majú čo povedať.
5. Akým spôsobom, akými konkrétnymi opatreniami chcete zastaviť odchody sestier a pôrodných asistentiek zo slovenského zdravotníctva, aby sme nepatrili na chvost EU v počte sestier na 1000 pacientov a zbytočne tak neohrozovali zdravie a životy pacientov?
Zvýšenie platového ohodnotenia setier minimálne na úroveň 1,05 priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúce 2 roky
Prijatie zákona o financovaní zdravotníctva za účelom stabilizácie príjmov. Podporíme výstavbu Národnej nemocnice. Podporíme zvýšenie investícií v zdravotníctve. Podporíme vznik rezervného fondu za účelom stabilizácie financovania zdravotníctva.
Zlepšenie pracovných podmienok (lepšia organizácia práce, dodržiavanie kompetencií, dostatok zdravotníckeho materiálu, technického vybavenia a osobných ochranných pracovných prostriedkov – dostatok vhodných polohovateľných postelí, pomôcok na manipuláciu s pacientmi, dostatok jednorazového materiálu, oblečenia, označenie (identifikácia) personálu, dostatok odpočinku – znížiť, resp. odstrániť nadčasovú prácu, dostatok personálu v profesiách praktická sestra, sanitár), elektronizácia dokumentácie. Dôležité je aj vytvorenie podmienok pre kariérny rast sestier a pôrodných asistentiek rovnako ako je to v zahraničí. Zabránenie bosingu a mobingu na pracovisku.
súvisiace s povinnosťou sústavne sa vzdelávať ktorá vyplýva zdravotníkom zo zákona. Benefitom by mohol byť aj kreditový príplatok za plnenie si povinnosti sústavného vzdelávania, obdobne ako je to u učiteľov, alebo sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Pozitívny vplyv na zvýšenie počtu sestier (návratom aj zo zahraničia), by mohli myť nájomné byty pre sestry a pôrodné asistentky ktoré sa presťahujú za prácou. Využívanie flexibilného pracovného času u sestier je vhodným a moderným benefitom vo viacerých krajinách Európy. Nezanedbateľné je aj vytvorenie materských škôlok pri zdravotníckych zariadeniach.
Ocenenie sestier za inovácie pre úsporu v nákladoch štátu pri zachovaní a zlepšení kvality pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti.
6. Akými konkrétnymi krokmi plánujete zlepšiť dodržiavanie zákonníka práce, motiváciu a pracovné podmienky zdravotníckeho personálu v slovenskom zdravotníctve?
Kompetentné vedenie ošetrovateľského tímu manažérmi s príslušným vzdelaním cez transparentné výberové konania, dodržiavanie zákonníka práce vo všetkých bodoch.
Prevencia a odstraňovanie bosingu a mobingu na pracovisku zo strany vedúcich pracovníkov, sestra staršia a mladšia, lekár sestra, sestra a iní zdrav. pracovníci. Vytvorenie ombudsmana pre zdravotníckych pracovníkov, ktorý by riešil diskrimináciu v pracovnom procese v prípade ak nie je vypočutá odborová organizácia na pracovisku. Pracovné stretnutia sestier a pôrodných asistentiek s riaditeľom nemocnice, námestníčkou pre ošetrovateľstvo štyrikrát do roka, informovanosť sestier čo zamýšľa zamestnávateľ, sestry si môžu povedať aké sú problémy na pracovisku čo by chceli zmeniť.
Zamestnávateľ má akceptovať aj návrhy a pripomienky iného odborového združenia ako je to s najvyšším počtom členskej základne. Zavedenie merania spokojnosti sestier, spojená so zberom podnetov pre zlepšenie podmienok pre výkon povolania.
Zjednodušenie vedenia zdravotnej dokumentácie (dostatočné technické vybavenie – počítače, elektronické zdravotníctvo obsahujúce klasifikáciu sesterských diagnóz, posudzovacie a hodnotiace škály, štandardizované ošetrovateľské postupy, indikačné kritéria). Školenie na zvýšenie počítačovej gramotnosti sestier.
Zodpovednosť za dodržavanie zákonníka práce a pracovných podmienok má Inšpektorát práce.
7. Akými konkrétnymi krokmi chcete zvýšiť počty sestier a pôrodných asistentiek v slovenských nemocniciach, aby sa zlepšovala a nie zhoršovala zdravotná starostlivosť o pacientov?
Otázka odmeňovania zdravotníckych pracovníkov bola je a vždy bude silnou témou. Je to nakoniec úplne legitímne. Veď odmena za prácu okrem významnej ekonomickej funkcie ilustruje nakoľko spoločnosť oceňuje konkrétne povolanie. Situácia nedostatku sestier je v SR kritická, priam alarmujúca. Roky sa o sestry a pôrodné asistentky vlády SR nezaujímali s dostatočným dôrazom.

 • Predložíme zákon o mzdovom ohodnotení sestrier na Slovensku tak, aby dosiahla 1,05 priemernej mzdy v hospodárstveve dva roky dozadu.
 • Dodržiavanie zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o finančnom odmeňovaní sestier a PA vo všetkých ústavných zdravotníckych zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa – štátnych, súkromných (Svet zdravia, Agel), nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, miest a obcí a iné. Dodržiavanie zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o finančnom odmeňovaní sestier vo verejnej službe, ktoré pracujú v ZSS.
 • Podporovanie zamestnávania sestier, ktoré z rodinných, zdravotných či iných dôvodov nemôžu pracovať na plný pracovný úväzok flexibilnými možnosťami práce v súlade so Zákonníkom práce. Možnosť pracovať na dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti.
 • Zavedenie merania spokojnosti sestier, spojená so zberom podnetov pre zlepšenie podmienok pre výkon povolania.
 • Zjednodušenie vedenia zdravotnej dokumentácie (dostatočné technické vybavenie – počítače, elektronické zdravotníctvo obsahujúce klasifikáciu sesterských diagnóz, posudzovacie a hodnotiace škály, štandardizované ošetrovateľské postupy).
 • Zavedenie porovnávania stratégie riadenia s krajinami V4, benchmarking, zber a implementácia efektívnych prvkov stabilizácie personálu.
 • Dodržiavanie GDPR v súvislosti s ochranou zdravotníckych pracovníkov.

8. Akými konkrétnymi krokmi chcete priťahovať mladú generáciu k povolaniu sestier a pôrodných asistentiek – aby študovali tieto odbory a aby sa v zdravotníctve dlhodobo zamestnali
Predložíme zákon o mzdovom ohodnotení sestrier na Slovensku tak, aby dosiahla 1,05 priemernej mzdy v hospodárstveve dva roky dozadu. Podporíme výstavbu národnej nemocnice.
Preťaženosť sestier, nedostatočné finančné ohodnotenie, nedostatok ďalšieho zdravotníckeho personálu, nevhodné pracovné podmienky, absencia motivačných prvkov sú najčastejšie dôvody pre nezáujem o štúdium odboru ošetrovateľstva a odchod sestier do zahraničia, resp. iných odvetví. Povolanie sestry sa pre mladých ľudí stáva neatraktívnym aj z dôvodu vysokej zodpovednosti.

 • Zavedenie náborových príspevkov a štipendií a zároveň odmeny pre sestry študujúce ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu sa začína stávať samozrejmosťou. Pričom odmena bude za výkon praxe, spolu cca 200 € mesačne. Štipendiá by sa mali týkať aj iných povolaní v zdravotníctve ako len sestier a pôrodných asistentiek.
 • Finančná motivácia pre absolventov ošetrovateľstva, ktorí po ukončení štúdia začnú vykonávať povolanie sestry v SR. Práca v zdravotníctve je už o živobytí a schopnosti uživiť rodinu.
 • Zváženie zavedenia kreditového príplatku v nadväznosti na povinnosť sústavne sa vzdelávať ktoré vyplýva zo zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.
 • Možnosť stáže v zahraničí v špičkových zdravotníckych zariadeniach, účasť na zahraničných odborných konferenciách.
 • Zvýšiť možnosť pre VŠ prijať viac študentov ošetrovateľstva a to úpravou metodického pokynu MŠVVaŠ SR pre výpočet financovania tohto odboru. Viac financií do školstva = viac študentov = viac sestier.
 • MZ SR by sa malo stať garantom prestíže povolania sestry formou kampane – pozitívna diskriminácia.