List predsedovi vlády SR

23. decembra 2013 Uverejnil

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
Amurská 71, 821 06 Bratislava

ODBOROVÉ ZDRUŽENIE SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
Amurská 71, 821 06 Bratislava


V Bratislave 18.decembra 2013Vážený pán predseda vlády SR
Robert Fico
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 BratislavaVážený pán predseda vlády,


Váš list adresovaný prezidentke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a predsedníčke Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) zo dňa 27. novembra 2013 nás utvrdil v presvedčení, že je mimoriadne dôležitá intenzívna komunikácia a permanentný dialóg medzi zástupcami stavovských a odborových organizácií s najvyššími predstaviteľmi výkonnej moci v predchádzaní nedorozumení a komunikačných šumov.

Dovoľujeme si pripomenúť , že protestná akcia „Výstražné stanové mestečko“ obidvoch organizácií sestier a pôrodných asistentiek zo začiatku októbra tohto roku mala poukázať na nelichotivú situáciu, do ktorej sa dostali všetky sestry a pôrodné asistentky po rozhodnutí Ústavného súdu SR o nesúlade tzv. sesterského zákona so slovenskou ústavou.

Prirodzenou požiadavkou protestujúcich sestier a pôrodných asistentiek bolo legislatívne riešenie postavenia celého stavu, pretože aj základom a zmyslom existencie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ako aj Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek je obhajoba práv všetkých sestier a pôrodných asistentiek bez akéhokoľvek diskriminačného hľadiska, a teda aj bez ohľadu na to, či sú zamestnané vo verejnej alebo súkromnej sfére. Sestry a pôrodné asistentky pracujú vo verejnom záujme, ich práca by mala byť hradená z verejných zdrojov a preto ich nemôžeme rozdeľovať na štátne a neštátne obdobne, ako je to u lekárov. Preto aj naša odpoveď na Vami prednesenú ponuku, ktorá okrem štátnych nemocníc garantovala mzdy sestrám a pôrodným asistentkám podľa intencií sesterského zákona aj v nemocniciach v pôsobnosti vyšších územných celkov a miest, no s vylúčením sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v celej súkromnej sfére, nemohla byť iná, ako odmietavá.

Napriek tomu, že sme spoločným postojom SKSaPA a OZ SaPA Vami prednesený návrh označili za absolútne neprijateľný (tento postoj neplánujeme zmeniť ani v budúcnosti), v žiadnom prípade nechceme brániť vo Vašej vlastnej iniciatíve pri zlepšení postavenia sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v nemocniciach v pôsobnosti miest a VÚC-iek.

Naopak takúto iniciatívu, ktorá je síce iba čiastkovým krokom, by sme privítali ako ústretový krok zo strany výkonnej moci, a zároveň ako rukolapný dôkaz toho, že vláde SR nie je ľahostajné postavenie sestier a pôrodných asistentiek v slovenskom zdravotníctve.

Zároveň zdôrazňujeme, že našou prioritou zostáva opätovné prijatie zákona o minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bol zabezpečený dostatok finančných zdrojov na pokrytie zákona a tým boli naplnené požiadavky Ústavného súdu na jeho ústavnosť.

Na záver listu nám dovoľte vyjadriť presvedčenie, že napriek jeho náročnosti stále považujeme dialóg s vládou za najschodnejšiu cestu na presadenie našich požiadaviek.Iveta Lazorová
prezidentka SKSaPA

Monika Kavecká
predsedníčka OZ SaPA