Problémy slovenských sestier sú stále podceňované, pribúdajú polená pod nohy.

14. marca 2018 Uverejnil

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA
Problémy slovenských sestier sú stále podceňované, pribúdajú polená pod nohy. Požadujeme splnenie dohôd z Ministerstva zdravotníctva SR.
Na podnet Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR bola nedávno zrušená špecializácia „Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých“. Dúfame, že minister Drucker dohliadne na splnenie prísľubov zo stretnutia 8. marca na Ministerstve zdravotníctva SR tento škodlivý krok napraviť.

V novele nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR č. 34/2018 Z. z. (ďalej „nariadenie vlády č. 296/2010 Z.z.), ktorá nadobudla účinnosť 10. februára 2018, bola na základe zásadnej pripomienky Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR vypustená špecializácia „Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých“, ktorá má zahŕňať predovšetkým špecializáciu pre sestry onkologického, chirurgického a vnútorného lekárstva. Svoj nesúhlas s týmto krokom komunikovalo Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) aj na Odborovej tripartite 1.3.2018. Nápravu požadovala aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako aj hlavná odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo. Ministerstvo prisľúbilo nápravu.

„Chceme dôverovať slovám pána ministra, že sa čo najskôr musí zjednať náprava. Preto OZ SaPA dôrazne žiada pán Druckera, aby dohliadol nad dohodnutými krokmi zo stretnutia, spočívajúcimi vo vytvorení nového špecializačného odboru, na základe ktorého by sestry boli kompetentné vykonávať špecializované pracovné činnosti. Na tvorbe odboru má spolupracovať Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Akreditačná komisia MZ SR. Dúfame, že tento záver z rokovania 8. marca 2018 na MZ SR minister dodrží,“ povedala predsedníčka OZ SaPA, Monika Kavecká.

OZ SaPA je znepokojené vývojom situácie, keďže do predchádzajúcej novely neboli zakomponované jeho požiadavky, aj napriek prísľubom. Vypustenie špecializácie „Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých“ spôsobí veľa škôd v už aj tak zlom sesterskom zázemí. Poukázalo napríklad na urgentné príjmy. Tie ešte ani len nezačali fungovať a už je problém ich personálne zabezpečiť. Dôvodom je, že sestry s požadovanou špecializáciou na ich pokrytie boli z novely NV SR č. 296/2010 Z.z. vypustené a sestier je zásadný nedostatok. Netreba opomenúť ani absolventky a ich otáznu stabilizáciu po vypustení špecializácie. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nezmenenému platu až do dôchodku.

OZ SaPA je nespokojné s krokmi ministerstva. Tie doteraz neviedli k zlepšeniu a stabilizácii situácie sestier, ale práve naopak k ich odlivu. Uvedený stav môže viesť až k personálnemu kolapsu rezortu. „Mlčaním by sme sa stávali spoluvinníkmi. Nechceme už ustupovať neodborným a neadekvátnym krokom. Situáciu v zdravotníctve poznáme, a preto nebudeme ticho,“ dodala Kavecká.