SKRATOVÁ ZMENA POMENOVANIA V OŠETROVATEĽSTVE VYTVORÍ CHAOS A SPÔSOBÍ ODCHODY ĎALŠÍCH SESTIER

11. februára 2022 Uverejnil

Včera sme zaslali stanovisko všetkým poslancom k predkladanému návrhu zákona a naše výhrady voči cieľu premenovať „zdravotníckeho asistenta“ na „praktická sestra-asistent.“ Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek žiada preto o podporu pozmeňovacieho návrhu poslankyne Moniky Kaveckej.

Plné znenie listu:

Opätovne sme sa stali svedkami skratových zmien terminológie zo zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru-asistent.  Slovenské zdravotníctvo potrebuje zvýšiť image sestry. Zatraktívniť povolanie erudovaných, vzdelaných odborníkov. Neuvážené kroky  však mienia zatraktívniť profesiu zdravotníckeho asistenta, čomu zo strany MZ SR nerozumieme. Týmto konaním vytvárajú chaos, dezorganizáciu a dehonestáciu sestier ako regulovaného povolania. Žiadne povolanie sa takýmto fatálnym spôsobom nedehonestuje, a preto nerozumieme ani neuváženému konaniu poslankyne J. Cigánikovej, ktorá túto zmenu presadzuje. Aké účelové záujmy za tým stoja? Veď tá istá poslankyňa pri premenovaní zdravotného asistenta na praktickú sestru v roku 2018 v blogu „Nie je všetko sestra, čo sa blyští“ napísala: „Skutočným cieľom je znížiť tlak na politikov, aby sestrám nemuseli zlepšovať podmienky a zvyšovať mzdy. Na to by totiž museli začať byť efektívni, vziať peniaze z rozpočtu iného rezortu, alebo zvyšovať odvody ľuďom. Všetky možnosti sú podstatne náročnejšie ako premaľovať iné povolanie na sestry a vyvolať zdanie, že ich máme dostatok. Oblbovanie ľudí im totiž ide lepšie. Výsledkom bude, že tie najlepšie sestry zo Slovenska budú ďalej odchádzať do zahraničia za lepšími podmienkami a vyšším platom.“

Ako odborníci z praxe vieme a sme hlboko znepokojení, že i napriek varovaniam a analýzam  bol takýto návrh vôbec do pléna NR SR predložený. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ak budete hlasovať za tento návrh zákona, ohrozíte kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti nielen na Slovensku. Výskumy jednoznačne preukázali, že ak poskytujú zdravotnú starostlivosť vysokoškolsky vzdelané sestry je kvalitnejšia a  dokáže  zabrániť mnohým úmrtiam. Rozsiahly výskum zverejnený v Lancete uvádza:  „Zvýšenie pracovného zaťaženia sestier o jedného pacienta zvýšilo pravdepodobnosť úmrtia hospitalizovaného pacienta do 30 dní od prijatia o 7 % (pomer pravdepodobnosti 1,068, 95 % CI 1,031–1,106) a každé 10 % zvýšenie  sestier s bakalárskym stupňom bolo spojené s poklesom tejto pravdepodobnosti o 7 % (0,929, 0,886–0,973). Z týchto asociácií vyplýva, že pacienti v nemocniciach, v ktorých 60 % sestier malo bakalárske vzdelanie a sestry sa starali v priemere o šesť pacientov, by mali takmer o 30 % nižšiu úmrtnosť ako pacienti v nemocniciach, kde len 30 % sestier malo bakalárske vzdelanie a sestry sa starali v priemere o osem pacientov.“

Sestry sú najväčším segmentom kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Neuvážené kroky, na ktoré upozorňuje nielen Európska únia, ale aj WHO, môžu mať nebezpečný dôsledok pre sestry a aj pacientov.

Sme presvedčení, že  tí poslanci, ktorí neuvážene podporujú tento návrh si neuvedomujú, že budú spoluzodpovední za odchod ďalších sestier z výkonu zdravotníckeho povolania. Vláda musí zabezpečiť, aby personál sestier zahŕňal vysoký podiel registrovaných sestier a nedegradovala kvalifikované odborníčky. Inak bude spoluzodpovedná za zníženú bezpečnosť pacientov, pretože sa aj  zníži kvalita zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení vlády zaviazala: „Vláda SR zvýši právomoci zdravotných sestier tak, aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov, a zruší premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry (pričom zdravotníckym asistentom ponechá zvýšené kompetencie).“ Tento svoj sľub vláda splnila. Predložený návrh nie je len krokom späť, ale priamo protirečí Programovému vyhláseniu vlády, s ktorým vláda získala dôveru NR SR.

Zdôrazňujeme niekoľko argumentov, ktoré odzneli aj v pléne NR SR aj z úst predsedníčky OZ SAPA Moniky Kaveckej.

  1. Vážení poslanci, nepočúvate odborníkov v ošetrovateľstve, ale riadite sa vlastnými emóciami a názormi. Medzi hlavných odborníkov patria hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, krajské odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, stavovská organizácia sestier, odborné spoločnosti sekcie sestier, odborová organizácia sestier. Odborníci viackrát avizovali, že nesúhlasia s pomenovaním zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistent a odporúčajú ponechať pomenovanie zdravotnícky asistent. Podľa nich evokuje praktická sestra – asistent mylnú predstavu, že zdravotnú starostlivosť poskytne pacientovi sestra, ktorá má odbornú prípravu 4600 hodín. Sestra je titul, tých ktorí splnili roky štúdia, školenia, práce a odhodlania.
  2. Ignorujete varovania Európskej komisie a budete tak zodpovední za sankcie, ktoré nám z EK hrozia. Podobné názvy podľa EK môžu spôsobiť chaos a dezorganizáciu a v roku 2019 zdvihla EK prvýkrát nad  nami varovný prst. Rovnako, premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru-asistent by bolo aj proti odporúčaniam Európskej federácie sestier pre najvhodnejší model ošetrovania, ktorý sme implementovali aj do našej legislatívy. Ide o štvorstupňový model (Matrix 3+1) a v ňom sú 3 kategórie sestier:
  3. všeobecná sestra alebo registrovaná sestra (general care nurse),
  4. sestra špecialistka (specialist nurse)
  5. a sestra s pokročilou praxou (advanced nurse practitioner). Pozícia zdravotníckeho asistenta je ako súčasť ošetrovateľského tímu +1, v matici 3+1, čo potvrdzuje fakt, že nemôžeme na úkor povolania sestry zatraktívňovať zdravotníckeho asistenta a degradovať tak povolanie kvalifikovanej zdravotnej sestry.
  6. Znižovaním vzdelania klesá bezpečnosť pacienta. Práve preto potrebujeme navyšovať počty sestier na vysokých školách presne tak, ako je to u lekárov.
  7. Opakované zmeny v premenovávaní vnímajú nielen sestry, ale aj zdravotnícki asistenti ako dehonestáciu ich povolaní. Spôsobuje to tak konflikty a narušuje stabilizáciu v tíme, čím sa degraduje to, o čo sa usilujeme už roky. Motivovať a udržať sestry na Slovensku.

Chýbajú dnes v zdravotníctve sestry? Po tejto zmene budú chýbať ešte viac. Veď ktorá praktická sestra bude mať záujem dorábať si titul sestry (ktorý už má) náročným a nákladným vysokoškolským štúdiom? Záujem pacienta na kvalitnej zdravotnej starostlivosti sa tak dostáva na posledné miesto.

Všetky analýzy a dáta hovoria, že predkladaný návrh spôsobí, že kvalitný zdravotnícky personál sa rozsype ako domček z kariet. Hľadajme preto spôsob, ako sestry motivovať a stabilizovať.

S pozdravom

PhDr. Gabriela Nováková, MHA, MPH

  1. podpredsedníčka OZ SAPA

a

Výbor OZ SAPA

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH, predsedníčka OZ SAPA

Vladimír Jelínek, dipl.zz.

PhDr. Ľudmila Dzivá, MHA, MPH

Mgr. Mária Javornícka

Na vedomie:

Zuzana Čaputová, prezidentka SR

Eduard Heger, predseda vlády

Boris Kollár, predseda NR SR,

brig. gen. MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva SR

Lenka Družkovská, štátna tajomníčka MZ SR

Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR

Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Štefan Holý, podpredseda vlády SR

Igor Matovič, podpredseda vlády a minister financií SR

Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR

Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Roman Mikulec, minister vnútra SR

Jaroslav Naď, minister obrany SR

Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR

Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ján Budaj, minister životného prostredia SR

Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Natália Milanová, ministerka kultúry SR

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Ing. PhDr. Ľubomír Andrássy, podpredseda, Najvyšší kontrolný úrad SR

Mgr. Iveta Lazorová, PhD, MPH, dipl. p. a., prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

PhDr. Helena Gondár-Vyhničková, dipl.s. hlavná odborníčka pre odbor ošetrovateľstva

krajskí odborníci MZ SR pre odbor ošetrovateľstva