Tlačová správa 8.3.2019

3. marca 2019 Uverejnil

Bratislava 8.3.2019

Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) v predvolebnom roku spustili polročnú kampaň „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“. Cieľom je poukázať na problémy zdravotníctva, na nedostatok personálu v nemocniciach a pacientom pomôcť domáhať sa u kompetentných svojich práv na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

„Pacienti a ich rodiny vo všeobecnosti nevedia, aké práva má pacient. Že nedostatok personálu má vážne následky na starostlivosť o pacientov, že adekvátna zdravotná starostlivosť zahrňujúca istý počet zdravotného personálu je základné právo pacienta. Ľudia by sa mali domáhať svojich práv, zákon totiž stojí na ich strane,“ povedal Peter Visolajský, predseda LOZ.

„Verejnosť nevie, prečo zdravotnícki pracovníci odchádzajú z nemocníc, nevedia v akých často neľudských pracovných podmienkach sestry, lekári, ale aj ostatní zdravotníci pracujú, ako sú porušované ich práva. Pacienti často nevedia, že zodpovedným za nedostatok personálu je vedenie nemocnice a ministerstvo a nie personál, ktorý pri pacientoch ešte zostal. A tak sa stáva, že si nervozitu a krik odnesie sestra, ktorá v slovenskom zdravotníctve ešte zostala pri chorých,“ povedala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

„Dnešné normatívy, ktoré určujú maximálne počty pacientov pripadajúce na personál, sú v nemocniciach často porušované. Ministerstvo problém nedostatku personálu rieši opakovaným zvyšovaním počtu pacientov na jedného lekára či sestru, čo však iba zhoršuje súčasný stav. Neúnosné preťažovanie personálu má samozrejme negatívny dopad na kvalitu zdravotnej starostlivosti – sestra či lekár nestíhajú, pacienti sú nespokojní, dochádza k vypätým situáciám a aj k chybám lekára či sestry,“ dodal Visolajský.

„Spoločná polročná kampaň LOZ a OZ SaPA, ktorú sme spustili v predvolebnom roku, má za cieľ upozorniť na nedostatočné personálne kapacity v nemocniciach a na veľkú potrebu tento problém riešiť,“ dodala Kavecká.

„Cieľom je tiež informovanie verejnosti o príčinách nedostatku personálu ako aj o riešeniach situácie. Krik na sestru či lekára, ktorí ešte zostali pri pacientoch a neodišli za lepšími podmienkami, rozhodne nie je riešením. Naopak, je potrebné kontrolovať dodržiavanie normatívov, čo má robiť ministerstvo. Preto budeme zbierať emailové a dotazníkové podnety od pacientov a zasielať ich ministerstvu zdravotníctva. Rezort by mal na základe podnetov skontrolovať situáciu na nahlásenom oddelení danej nemocnice,“ dodal Visolajský.

“Vedeniu nemocníc týmto chceme vyslať signál, že porušovanie nariadení nebudeme ako spoločnosť akceptovať a žiadame dodržiavanie práv pacientov, dodržiavanie normatívov a normálne pracovné podmienky,” uzavrela Kavecká.

Pacienti môžu nedostatok personálu nahlásiť emailom na chybajucipersonal@loz.sk alebo v dotazníku, ktorý môžu získať a späť odovzdať v nemocniciach zástupcom LOZ a OZ SaPA. Získané podnety prepošleme Ministerstvu zdravotníctva SR.