TRIPARTITA: Dokážeme zvrátiť kritický nedostatok zdravotníkov na Slovensku?

14. októbra 2021 Uverejnil 0 Comments

OZ SaPA sa 13. októbra zúčastnilo odvetvovej tripartity, kde prerokovali odbornú prípravu na výkon zdravotníckych povolaní aj návrh koeficientov pre odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek. Predmetom diskusie bol aj návrh rozpočtu na rok 2022 pre zdravotníctvo a žiadosť k zmene stanov odvetvovej tripartity.

Na pôde ministerstva zdravotníctva sa, bohužiaľ, stále iba ako hostia zúčastnili predsedníčka a podpredsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) Monika Kavecká a Gabriela Nováková.

Rokovanie sa týkalo v 1.bode zámerov MZ SR v odbornej príprave na výkon zdravotníckych povolaní. Plánovanie vzdelávania je nevyhnutné v každom odbore, ale v zdravotníctve nám súčasnosť ukázala, že dlhodobo neexistujúca stratégia zabezpečenia ľudských zdrojov pre zdravotnícke zariadenia počas predchádzajúcich vlád sa nám teraz vypomstila vo výraznom nedostatku týchto pracovníkov, a to predovšetkým sestier, pôrodných asistentiek a lekárov. OZ SaPA dlhodobo upozorňovalo na tento nepriaznivý vývoj a predkladalo návrhy na jeho zlepšenie, ktoré doteraz neboli akceptované. Očakávame, že konečne súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva a celej vlády SR si uvedomia možné fatálne následky ďalšieho neriešenia tohto neutešeného stavu a začnú realizovať opatrenia na zlepšenie situácie v zdravotníctve.

Na to, aby sme motivovali zdravotníckych pracovníkov na vstup do povolania, ale tiež si udržali už existujúcich pracovníkov v našich zdravotníckych zariadeniach musí nastať zmena v ich morálnom a finančnom ohodnotení. To má riešiť aj zvyšovanie koeficientov odmeňovania pre zdravotníckych pracovníkov v zákone 578/2004 Z.z., ktoré bolo 2. bodom OVT. OZ SaPA navrhlo koeficienty odmeňovania sestier a PA so započítaním koeficientu za roky praxe, ktoré zohľadňujú možnosti slovenského zdravotníctva a reflektujú  na vývoj odmeňovania zdravotníckych pracovníkov v okolitých štátoch. Navrhnuté koeficienty zo strany MZ SR zatiaľ neboli akceptované, preto sa obávame, že ak sa tak nestane, týmto prístupom nebude slovenské zdravotníctvo konkurencieschopné. Upozorňujeme, že nezastabilizuje terajších zdravotníkov v systéme, ale hlavne nezabezpečí nových mladých, ale ani tých, ktorí zo zdravotníctva odišli a mohli by sa vrátiť a pomôcť nám odvrátiť kolaps nášho zdravotníctva.
V 3. bode rôzne minister zdravotníctva informoval o návrhu rozpočtu na rok 2022. Očakávali sme navýšenie financií pre zdravotníctvo, zatiaľ sa tak však ešte nestalo. Uvedomujeme si, že každé odvetvie nášho hospodárstva má určité potreby, ale v zdravotníctve ide o zdravie a ľudské životy a to sa týka každého z nás.

V tomto bode sme tiež opätovne požiadali o zmenu stanov OVT a prijatie Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek za plnohodnotného člena OVT. Minister zdravotníctva vyjadril súhlas s prijatím  OZ SaPA  a so zmenou  stanov. Na návrh riaditeľky vzdelávania na MZ SR by sa plnohodnotnými členmi OVT mohli stať aj zástupcovia vysokých škôl a univerzít vzdelávajúcich zdravotníckych pracovníkov, keďže členom OVT je aj Asociácia SZŠ, s čím sa minister, ale aj my za OZ SaPA plne stotožňujeme.

Žiadame vládu SR, ministerstvo zdravotníctva a parlament k prehodnoteniu navrhovaného rozpočtu pre zdravotníctvo a novelizáciu zákona 578/2004 v bode odmeňovania zdravotníckych pracovníkov, aby sme stabilizovali zdravotníckych pracovníkov a zabezpečili poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pre všetkých občanov našej republiky.

PhDr. Gabriela Nováková, MHA, MPH, dipl.s.

podpredsedníčka OZ SaPA