TRIPARTITA: Dokážeme zvrátiť kritický nedostatok zdravotníkov na Slovensku?

14. októbra 2021 Uverejnil

OZ SaPA sa 13. októbra zúčastnilo odvetvovej tripartity, kde prerokovali odbornú prípravu na výkon zdravotníckych povolaní aj návrh koeficientov pre odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek. Predmetom diskusie bol aj návrh rozpočtu na rok 2022 pre zdravotníctvo a žiadosť k zmene stanov odvetvovej tripartity.

Na pôde ministerstva zdravotníctva sa, bohužiaľ, stále iba ako hostia zúčastnili predsedníčka a podpredsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) Monika Kavecká a Gabriela Nováková.

Rokovanie sa týkalo v 1.bode zámerov MZ SR v odbornej príprave na výkon zdravotníckych povolaní. Plánovanie vzdelávania je nevyhnutné v každom odbore, ale v zdravotníctve nám súčasnosť ukázala, že dlhodobo neexistujúca stratégia zabezpečenia ľudských zdrojov pre zdravotnícke zariadenia počas predchádzajúcich vlád sa nám teraz vypomstila vo výraznom nedostatku týchto pracovníkov, a to predovšetkým sestier, pôrodných asistentiek a lekárov. OZ SaPA dlhodobo upozorňovalo na tento nepriaznivý vývoj a predkladalo návrhy na jeho zlepšenie, ktoré doteraz neboli akceptované. Očakávame, že konečne súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva a celej vlády SR si uvedomia možné fatálne následky ďalšieho neriešenia tohto neutešeného stavu a začnú realizovať opatrenia na zlepšenie situácie v zdravotníctve.

Na to, aby sme motivovali zdravotníckych pracovníkov na vstup do povolania, ale tiež si udržali už existujúcich pracovníkov v našich zdravotníckych zariadeniach musí nastať zmena v ich morálnom a finančnom ohodnotení. To má riešiť aj zvyšovanie koeficientov odmeňovania pre zdravotníckych pracovníkov v zákone 578/2004 Z.z., ktoré bolo 2. bodom OVT. OZ SaPA navrhlo koeficienty odmeňovania sestier a PA so započítaním koeficientu za roky praxe, ktoré zohľadňujú možnosti slovenského zdravotníctva a reflektujú  na vývoj odmeňovania zdravotníckych pracovníkov v okolitých štátoch. Navrhnuté koeficienty zo strany MZ SR zatiaľ neboli akceptované, preto sa obávame, že ak sa tak nestane, týmto prístupom nebude slovenské zdravotníctvo konkurencieschopné. Upozorňujeme, že nezastabilizuje terajších zdravotníkov v systéme, ale hlavne nezabezpečí nových mladých, ale ani tých, ktorí zo zdravotníctva odišli a mohli by sa vrátiť a pomôcť nám odvrátiť kolaps nášho zdravotníctva.
V 3. bode rôzne minister zdravotníctva informoval o návrhu rozpočtu na rok 2022. Očakávali sme navýšenie financií pre zdravotníctvo, zatiaľ sa tak však ešte nestalo. Uvedomujeme si, že každé odvetvie nášho hospodárstva má určité potreby, ale v zdravotníctve ide o zdravie a ľudské životy a to sa týka každého z nás.

V tomto bode sme tiež opätovne požiadali o zmenu stanov OVT a prijatie Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek za plnohodnotného člena OVT. Minister zdravotníctva vyjadril súhlas s prijatím  OZ SaPA  a so zmenou  stanov. Na návrh riaditeľky vzdelávania na MZ SR by sa plnohodnotnými členmi OVT mohli stať aj zástupcovia vysokých škôl a univerzít vzdelávajúcich zdravotníckych pracovníkov, keďže členom OVT je aj Asociácia SZŠ, s čím sa minister, ale aj my za OZ SaPA plne stotožňujeme.

Žiadame vládu SR, ministerstvo zdravotníctva a parlament k prehodnoteniu navrhovaného rozpočtu pre zdravotníctvo a novelizáciu zákona 578/2004 v bode odmeňovania zdravotníckych pracovníkov, aby sme stabilizovali zdravotníckych pracovníkov a zabezpečili poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pre všetkých občanov našej republiky.

PhDr. Gabriela Nováková, MHA, MPH, dipl.s.

podpredsedníčka OZ SaPA